Aelodaeth o’r Cyngor: gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau

Mae Rheoliadau’r Gymdeithas, fel y’i cymeradwywyd gan Gyngor y Gymdeithas ar 1 Gorffennaf 2015 yn darparu na ddylai tymor cychwynnol aelod o’r Cyngor fod yn fwy na thair blynedd.  Gall y tymor hwn gael ei adnewyddu am un tymor pellach.

Mae tymor pedwar o’r ugain aelod o’r Cyngor yn dod i ben ar ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar 18 Mai 2016. Y rhain yw:

 • Yr Athro Dianne Edwards
 • Yr Athro Nancy Edwards
 • Syr Roger Jones
 • Yr Athro Robert Evans

Yr Athro Nancy Edwards yw’r unig un o’r pedwar aelod uchod sy’n gymwys i gael ei hailethol ac mae hi eisoes wedi nodi ei dymuniad i sefyll i gael ei hailethol.

Mae yna groeso i Gymrodyr gyflwyno enwebiadaue o unigolyn neu ragor, o blith y Gymrodoriaeth, i’w ethol/hethol i fod yn aelod(au) o’r Cyngor, i wasanaethu am gyfnod o dair o Flynyddoedd y Gymdeithas, o ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 18 Mai 2016 tan ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2019.

Gofynnir i Gymrodyr sy’n bwriadu cyflwyno enwebiadau nodi’r wybodaeth ganlynol:

 • Rhaid cyflwyno enwebiadau ar y Ffurflen Enwebu amgaeedig, y dylid ei dychwelyd ataf i yn y cyfeiriad ar y ffurflen, i gyrraedd erbyn dydd Llun, 4 Ebrill 2016 fan bellaf.
 • Rhaid i bob enwebiad gael cefnogaeth o leiaf tri enwebwr.
 • Rhaid i’r ymgeisydd a enwebir hefyd gyflwyno Ffurflen Datganiad Cryno, sy’n amlygu unrhyw sgiliau a phrofiad perthnasol, ac yn cadarnhau ei fodlonrwydd i sefyll etholiad. Rhaid dychwelyd y ffurflen hon hefyd ataf i erbyn dydd Llun, 4 Ebrill 2016 neu bydd yr enwebiad yn annilys.
 • Dylid defnyddio ffurflenni ar wahân ar gyfer pob enwebai. Os ydych chi’n dymuno enwebu mwy nag un person ac felly bod angen mwy nag un o’r ffurflenni amgaeedig, mae croeso i chi wneud llungopi. Neu gellir llawrlwytho ffurflenni ychwanegol o dudalen Hafan gwefan y Gymdeithas: cymru neu gellir eu cael o’r swyddfa (ffôn: 029 2037 6976 neu e-bost).
 • Ar ôl derbyn yr enwebiadau, yn amodol ar i ddigon o enwebiadau gael eu cyflwyno i wneud cynnal etholiad yn ofynnol, bydd Papurau pleidleisio yn cael eu hanfon at Gymrodyr yn ystod yr wythnos yn dechrau 11 Ebrill 2016, i’w dychwelyd erbyn dydd Llun, 2 Mai 2016. Caiff canlyniadau’r bleidlais eu cyhoeddi yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 18 Mai 2016.
 • Mae’r Rheoliadau yn darparu er mwyn sicrhau cydbwysedd cynrychioliadol o arbenigedd ar y Cyngor, na fydd mwy na dau draean o aelodau’r Cyngor fel arfer o’r naill neu’r llall o’r ddau gategori pwnc eang sy’n cyfansoddi’r Gymdeithas (ar y naill law Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg ac ar y llall, y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol). Mae un o aelodau’r Cyngor sy’n gymwys ar gyfer cael ei hailethol yn syrthio i’r categori olaf hwn ac o’r tair sedd wag arall mae un yn dod o’r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r ddau arall o’r categori Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg – gweler y rhestr amgaeedig o aelodau’r Cyngor.

Felly, ni all dim mwy na dau o’r pedwar aelod a fydd yn cael eu hethol o’r newydd neu eu hail-ethol yn 2016 ddod o’r categori Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg.

 • Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn ogystal yn anelu at sicrhau cydbwysedd o ran aelodaeth o’r Cyngor yn nhermau ffactorau megis rhyw a lleoliad daearyddol, yn ogystal â maes pwnc eang a sgiliau.

Ceir rhestr gyflawn o Gymrodyr cyfredol ar wefan y Gymdeithas.

Os hoffech weld Erthyglau Cymdeithasu a Rheoliadau’r Gymdeithas, ceir y dogfennau hyn yn yr adran Llywodraethu yma.

Hysbysir Cymrodyr fod y Cyngor fel rheol yn cyfarfod ar bump neu chwe achlysur bob blwyddyn.

Mae’r Gymdeithas yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig ac o ganlyniad mae’n ofynnol i aelodau’r Cyngor gyflawni swyddogaethau, dyletswyddau a chyfrifoldebau Cyfarwyddwyr Cwmni ac Ymddiriedolwyr Elusennol.