Meini prawf ethol Cymrodyr

Mae ein his-ddeddfau yn amlinellu pwy all ddod yn un o Gymrodorion Cymdeithas Ddysgedig Cymru:

Bydd y Cymrodyr yn unigolion sy’n preswylio yng Nghymru, unigolion a anwyd yng Nghymru ond sy’n preswylio yn rhywle arall ac eraill sydd â chysylltiad penodol â Chymru; ym mhob achos bydd ganddynt hanes amlwg o ragoriaeth a chyflawniad mewn un o’r disgyblaethau academaidd neu, os ydynt yn aelodau o’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, byddant wedi gwneud cyfraniad nodedig i fyd dysg (Erthygl 10.1).

Er bod modd i’r union feini prawf a mesurau o ragoriaeth amrywio rhwng gwahanol feysydd, ym mhob achos gellir diffinio rhagoriaeth yn fwy penodol yn nhermau:

  • Cyfraniadau
  • effaith y cyfraniadau hyn i ddysg yng Nghymru neu yn ehangach
  • wreiddioldeb y dulliau a ddefnyddir yn y pwnc neu broffesiwn, a’r cyfraniadau i fywyd academaidd a’r gymdeithas ehangach
  • safle proffesiynol yr Ymgeisydd dan sylw yn yr academi neu yn ehangach
  • Tystiolaeth o statws cenedlaethol/rhyngwladol

Gwelir Canllawiau-Meincnodau-19-20

Cymrodyr Er Anrhydedd

Mae Cymrodyr Er Anrhydedd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn gategori o Gymrodyr sydd wedi gwneud cyswllt ystyrlon â dibenion sefydlu’r Gymdeithas, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i hyrwyddo’r dibenion hynny.

Mae is-ddeddfau Siarter Brenhinol y Gymdeithas yn darparu fel a ganlyn:

Gellir ethol unigolion yn Gymrodyr Er Anrhydedd y mae eu rhagoriaeth a’u cyflawniad yn golygu y pennir y byddai eu hethol yn Gymrodyr Er Anrhydedd er budd enw da a gweithgareddau’r Gymdeithas. (Erthygl 10.1)

Dylai etholiad i Gymrodoriaeth Er Anrhydedd fod yn eithriadol a dylid ei chynnig i unigolion ag arbenigrwydd disglair yn unig.  Ni chaniateir ethol mwy na dau Gymrawd Er Anrhydedd mewn un flwyddyn.

Gwelir Ethol Cymrodyr Er Anrhydedd 2019-20 Canllawiau i Gynigwyr.