Meini prawf ethol Cymrodyr

Mae Erthyglau Cymdeithasu’r Gymdeithas yn darparu fel a ganlyn:

Bydd y Cymrodyr yn unigolion sy’n preswylio yng Nghymru, unigolion a anwyd yng Nghymru ond sy’n preswylio yn rhywle arall ac eraill sydd â chysylltiad penodol â Chymru; ym mhob achos bydd ganddynt hanes amlwg o ragoriaeth a chyflawniad mewn un o’r disgyblaethau academaidd neu, os ydynt yn aelodau o’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, byddant wedi gwneud cyfraniad nodedig i fyd dysg (Erthygl 11.1).

Er bod modd i’r union feini prawf a mesurau o ragoriaeth amrywio rhwng gwahanol feysydd, ym mhob achos gellir diffinio rhagoriaeth yn fwy penodol yn nhermau:

i) cyfraniadau;

ii) effaith y cyfraniadau hyn;

iii) safle proffesiynol yr Ymgeisydd dan sylw.

Bydd y meini prawf canlynol hefyd yn cael eu hystyried:

  • ymchwil sylfaenol: ansawdd cyfraniadau mewn ymchwil ac ysgolheictod, eu heffaith ar y pwnc a safle rhyngwladol yr unigolyn;
  • ymchwil cymwysedig: ansawdd cyfraniadau mewn ymchwil a’r defnydd ohono, eu heffaith ar y defnyddiwr a’r gymuned, a safle rhyngwladol yr unigolyn;
  • y proffesiynau: ansawdd cyfraniadau i’r proffesiwn, eu heffaith ar ymarfer a dealltwriaeth, a safle proffesiynol yr unigolyn, yn enwedig yng nghyd-destun gwasanaeth cyhoeddus;
  • ehangder ymglymiad mewn gweithgareddau y tu hwnt i’r arbenigedd penodol: cyfraniadau at weithgareddau amlddisgyblaethol, gwasanaeth cyhoeddus a/neu ymglymiad â’r cyhoedd yn ehangach yng nghyd-destun meithrin dealltwriaeth well o faes yr unigolyn;
  • meysydd o wasanaeth cyhoeddus: ansawdd cyfraniadau, eu heffaith ar y gymuned, a safle proffesiynol yr unigolyn, gan gynnwys yn arbennig tystiolaeth o gyfraniad ehangach i gymdeithas a/neu fywyd academaidd;
  • y celfyddydau perfformio a chreadigol: ansawdd cyfraniadau i fywyd diwylliannol, eu heffaith yn y maes a safle cenedlaethol a rhyngwladol yr unigolyn;
  • busnes a diwydiant: ansawdd cyfraniadau, eu heffaith ar y maes, a safle proffesiynol yr unigolyn, gan gynnwys tystiolaeth o gyfraniad ehangach i gymdeithas a/neu fywyd academaidd.
  • gwreiddioldeb: gwreiddioldeb cyfraniadau i’r pwnc, bywyd academaidd a chymdeithas yn ehangach, a’r dulliau a fabwysiadwyd.

Ymhellach i’r pwynt bwled cyntaf uchod, dylid nodi bod y Gymdeithas yn croesawu enwebiadau unigolion sydd wedi ymddeol, ac a fyddai wedi bod yn ymgeiswyr cryf am etholiad pe bai’r Gymdeithas wedi bodoli pan oeddent yn gyflogedig, er nad ydynt o bosibl yn weithredol o ran ymchwil bellach.

Cyhyd â bod hynny’n bosibl o fewn y meini prawf uchod, mae’r Gymdeithas yn dymuno sicrhau cydbwysedd eang o arbenigeddau pwnc (celfyddydau, gwyddorau a gwyddorau cymdeithasol), rhyw ac oedran ymhlith y Gymrodoriaeth.