Ffurflenni Enwebu

Dim ond Cymrodyr sy’n gallu enwebu unigolion sy’n cyflawni meini prawf etholiadau’r Gymdeithas, yn unol â’r hyn a amlinellir yn y Canllawiau.

Bydd y Gymdeithas yn gohebu â’r Prif Gynigydd yn unig ynghylch yr enwebiad; ni fydd yn gohebu o gwbl â’r ymgeisydd. Cyfrifoldeb y Prif Gynigydd yw llunio’r achos dros ethol yr ymgeisydd a chyflwyno hynny, a darparu’r holl ffurflenni perthnasol i’w cyflwyno i’r Gymdeithas. Ni ddylai ymgeiswyr annog neb i’w henwebu, llenwi’r Ffurflen Enwebu na chasglu llofnodion gan gefnogwyr eu hunain.

Ni dderbynnir unrhyw ddeunyddiau ychwanegol, geirdaon na llythyrau cefnogi na ofynnir amdanynt fel rhan o’r enwebiad.

Caiff enwau’r ymgeiswyr eu datgelu i’r Pwyllgorau Craffu perthnasol ac i Gyngor y Gymdeithas yn unig.

Cymrodoriaeth Er Anrhydedd

Noder mai dyddiad cau cyflwyno ffurflenni enwebu yw dydd Iau 31 Hydref 2019.