Y Broses Enwebu

Mae ethol Cymrodyr newydd yn broses drylwyr. Caiff enwebiadau eu cynnig a’u heilio gan Gymrodyr cyfredol y Gymdeithas. Caiff papurau enwebu pob ymgeisydd eu hystyried gan bwyllgor craffu perthnasol.

Trosolwg o’r Broses a’r Amserlen

Gofynnir i Gynigwyr ac Ymgeiswyr ddarllen y canllawiau a ddarperir cyn cyflwyno enwebiad. Mae manylion llawn y broses enwebu a’r camau y dylid eu dilyn ar gael yma. Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau at sylw Fiona Gaskell (fgaskell@lsw.wales.ac.uk).

Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd gael ei enwebu gan DDAU Gymrawd: Prif Gynigydd a Chynigydd sy’n Eilio. Ni chaniateir i neb ei enwebu ei hun. Mae rhestr o’r Cymrodyr presennol ar gael yma.

Caniateir i Gymrodoryr fod yn Brif Gynigydd ar gyfer tri ymgeisydd NEWYDD yn unig yn ystod pob cylch etholiad. Fodd bynnag, mae enwebu ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli wedi’i eithrio o’r cyfyngiad hwn. Trowch at dudalen y Gymdeithas ynghylch Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Y dyddiad cau i dderbyn enwebiadau a’r holl ddogfennaeth ategol, ynghyd â’r llofnodion perthnasol, yw 31 Hydref 2019, am hanner dydd. Mae’n rhaid dychwelyd y ffurflenni enwebu o fewn y terfyn amser gyda’r llofnodion perthnasol:

 • Ffurflen Enwebu – wedi’i chwblhau a’i llofnodi (gan y Prif Gynigydd) a’i heilio gan yr Eilydd;
 • Curriculum Vitae Cryno – wedi’i gwblhau i gefnogi’r enwebiad;
 • Adroddiad Cyfrinachol y Cefnogwr Gwybodus – wedi’i lofnodi ac yn gwerthuso a yw’r ymgeisydd yn teilyngu etholiad ar sail y CV cryno, ymateb y cynigydd i ddatganiad yr Ymgeisydd o ragoriaeth a meini prawf a meincnodau’r Gymdeithas Ddysgedig;
 • Datganiad cyfrinachol o amgylchiadau unigol os yw’n briodol;
 • Copi PDF o CV llawn yr ymgeisydd yn cynnwys rhestr lawn o gyhoeddiadau/allbynnau.

Caiff pob enwebiad ei ystyried gan Bwyllgor Craffu y mae ei aelodau yn Gymrodorion sydd ag arbenigedd yn y maes perthnasol.  Bydd Cadeiryddion y Pwyllgorau, ynghyd â’r Is-lywyddion, yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr.

Cyhoeddir enwau’r Cymrodyr newydd a etholir bob blwyddyn ym mis Ebrill. Caiff Cymrodorion eu derbyn yn ffurfiol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ym mis Mai bob blwyddyn.

Os na fydd ymgeisydd yn llwyddo i gael ei ethol yn y flwyddyn gyntaf y caiff ei enwebu, gellir ei ystyried yn ystod ail flwyddyn, ac os bydd hynny’n ofynnol, yn ystod trydedd flwyddyn. Bydd yn rhaid cyflwyno enwebiadau newydd ar gyfer y blynyddoedd dilynol hyn.

 

Amserlen Etholiad 2019/20

 • Dydd Iau 31 Hydref 2019 Dyddiad cau cyflwyno ffurflenni enwebu
 • Tachwedd – Rhagfyr 2019 Aseswyr yn ystyried yr enwebiadau
 • Ionawr – Chwefror 2020 Cyfarfodydd y Pwyllgorau Craffu
 • Canol Chwefror 2020 Cyfarfodydd Cadeiryddion Pwyllgorau Craffu â’r Is-Lywyddion
 • Mercher 18 Mawrth 2020 Cyfarfod arbennig o’r Cyngor i gytuno ar ei restr gymeradwy o Ymgeiswyr
 • Mercher, 01 Ebrill 2020 Anfon papurau pleidleisio at y Cymrodyr
 • Mercher 22 Ebrill 2020 Dyddiad cau dychwelyd y papurau pleidleisio
 • Dydd lau 23 Ebrill 2020 Agor y papurau pleidleisio a chyfrif y pleidleisiau
 • Dydd lau 23 Ebrill 2020 Anfon llythyrau at yr Ymgeiswyr llwyddiannus i’w hysbysu am ganlyniad yr etholiad, a’u gwahodd i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Anfon llythyrau at Brif Gynigwyr ymgeiswyr aflwyddiannus i’w hysbysu am y canlyniad.
 • Dydd 27 Llun Ebrill 2020 Cyhoeddi canlyniad yr etholiad
 • Mercher 20 Mai 2020 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – croesawu a derbyn yn ffurfiol y Cymrodyr newydd sy’n gallu bod yn bresennol