Y rolau allweddol sydd bellach ar agor i Gymrodyr – gwnewch gais

Mae’n bleser gennym wahodd Cymrodyr i wneud cais i ymuno â Chyngor Gymdeithas. Mae’r rolau hyn yn hanfodol i’n harweinyddiaeth strategol, ac yn rhoi’r cyfle i chi helpu i osod uchelgeisiau a chyfeiriad y Gymdeithas yn y dyfodol.

Mae’r rolau’n rhan o strwythur llywodraethu’r Gymdeithas, y gallwch eu gweld yma.

Os byddwn yn derbyn mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd etholiad yn cael ei chynnal.

Cydbwysedd rhwng y rhywiau

Mae’r Cyngor yn gwneud ymrwymiad o’r newydd i gadw cydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn y Gymrodoriaeth ac ar ein pwyllgorau. Felly, croesawn geisiadau gan fenywod yn arbennig ar gyfer yr holl rolau hyn.

Cyfnodau’r swydd

Y cyfnod swydd ar gyfer pob swydd yw tair blynedd, o ddiwedd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai 2022 tan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2025. Ar ôl hynny, gall penodeion newydd wneud cais i wasanaethu am un tymor arall o dair blynedd.

Sylwer, os oes aelodau presennol yn gymwys i gael eu hail-ethol am ail dymor (fel y nodir isod),  bydd yn rhaid iddynt ailymgeisio a sefyll mewn etholiad.

Y swyddi sydd ar gael

Y Cyngor – dwy swydd

Y Cyngor yw ein bwrdd ymddiriedolwyr. Mae’r Aelodau’n gyfrifol am lywodraethu, strategaeth a chynlluniau cyffredinol y Gymdeithas, sy’n Elusen Siarter Frenhinol. Mae’r Cyngor yn sicrhau bod y Gymdeithas yn cydymffurfio â’i dogfen lywodraethu a’r gyfraith, a’i bod yn rheoli ei hadnoddau’n gyfrifol.

Eleni, mae cyfanswm o ddwy swydd ar gael ar y Cyngor. O’r rhain, mae’r ddau yn aelodau presennol o’r Cyngor sy’n gymwys i gael eu hail-ethol ac sydd wedi nodi eu parodrwydd i wneud cais eto:

  • Dr Sally Davies (presenoldeb – 12 allan o 14 cyfarfod posibl ers ei ethol yn 2019)
  • Yr Athro Iwan Morus (presenoldeb – 13 allan o 14 cyfarfod posibl ers ei ethol yn 2019)

Gweler isod am wybodaeth am sut i wneud cais.

Y Pwyllgor Adnoddau Dynol– pedwar swydd

Mae’r Pwyllgor Adnoddau Dynol yn goruchwylio materion sy’n ymwneud â staff y Gymdeithas, gan gwrdd ddwywaith y flwyddyn a threfnu cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen

Mae’r swydd y Pwyllgor ar gael i aelodau newydd.

Gweler isod am wybodaeth am sut i wneud cais.

Gweithgor Anrhydeddau a Dyfarniadau – 3 swydd
Bydd y Gweithgor Anrhydeddau a Dyfarniadau yn cefnogi Cymrodorion y Gymdeithas i gyflawni’r anrhydeddau, y dyfarniadau a’r gwobrau uchaf maent yn gymwys amdanynt. Bydd y Grŵp hefyd yn anelu at godi proffil y Gymdeithas drwy gyflawniadau a chyfraniadau ei Chymrodorion

Mae’r swydd y Pwyllgor ar gael i aelodau newydd.

Gweler isod am wybodaeth am sut i wneud cais.

Y broses gwneud cais

I wneud cais am unrhyw un o swyddi neu bwyllgorau’r Cyngor, llenwch y ffurflen hon:

Gallwch wneud cais am fwy nag un rôl os dymunwch.

Ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen(ni), dychwelyd y ffurflen(ni) erbyn dydd Gwener 11 Mawrth i Amanda Kirk – akirk@lsw.wales.ac.uk <mailto:akirk@lsw.wales.ac.uk>

Ar ôl y dyddiad cau, os ydym wedi derbyn digon o geisiadau dilys i’w gwneud yn ofynnol i etholiad gael ei gynnal, byddwn yn anfon pleidleisiau i Gymrodyr yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 21 Mawrth, i’w dychwelyd erbyn dydd Llun 11 Ebrill. Bydd holl Gymrodyr y Gymdeithas yn gymwys i bleidleisio. Bydd y pleidleisiau yn cynnwys datganiadau ategol yr ymgeiswyr.

Bydd canlyniadau’r etholiad yn cael eu cyhoeddi’n swyddogol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai.

Cysylltwch ag Amanda os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y broses etholiadol, neu am y Cyngor.

Rhagor o wybodaeth

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae’r Gymdeithas yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal, ac yn ceisio sicrhau cydbwysedd o ran aelodaeth y Cyngor o ran rhyw (ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cynnwys 9 menyw a 9 dyn) a lledaeniad daearyddol, yn ogystal ag ethnigrwydd, maes pwnc eang a sgiliau.

Mae ein Rheoliadau yn datgan, er mwyn sicrhau cydbwysedd cynrychioliadol o arbenigedd ar y Cyngor, ni fydd mwy na dwy ran o dair o aelodau’r Cyngor fel arfer yn dod o un o’r ddau gategori pwnc eang sy’n ffurfio’r Gymdeithas (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth & Mathemateg; a’r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol). Bydd o leiaf un Cymrawd fel arfer yn dod o’r categori “C1” (Busnes, Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd).

O’r pedwar aelod sy’n cwblhau eu tymor, mae dau yn dod o’r categori STEMM, un o’r categori HASS ac un o’r categori C1. Gall ymgeiswyr o unrhyw un o’r tri chategori Cymrodoriaeth wneud cais. Bydd un lle yn cael ei gadw ar gyfer y categori C1, er mwyn parhau i gael cynrychiolaeth gan y categori hwnnw.

Beth i’w ddisgwyl fel aelod o’r Cyngor

Mae’r Cyngor fel arfer yn cyfarfod pedair gwaith bob blwyddyn. Yn ddiweddar, mae pob cyfarfod wedi cael eu cynnal ar Zoom.

Mae cyfarfodydd Mehefin, Medi ac Ionawr tua 2-3 awr o hyd fel arfer. Ym mis Mawrth, mae’r Cyngor yn cael cyfarfod cyffredinol a Chyfarfod Arbennig ar yr un diwrnod, sy’n gyfanswm o 4-5 awr. Yn y Cyfarfod Arbennig, bydd Aelodau’r Cyngor yn cytuno ar y rhestr derfynol o enwebeion Cymrodoriaeth sydd i’w cyflwyno i’r Gymrodoriaeth bresennol ar gyfer etholiad.

Yn ogystal â’r cyfarfodydd eu hunain, y prif ymrwymiad amser i Aelodau’r Cyngor yw darllen y papurau ar gyfer pob cyfarfod. Gall ymrwymiadau dewisol eraill gynnwys:

  • Cymryd rhan mewn gweithgorau a sefydlwyd gan y Cyngor
  • Ymuno â phwyllgorau Cymdeithas eraill fel cynrychiolydd Cyngor
  • Cynrychioli’r Gymdeithas mewn digwyddiadau allanol

Bydd Cymrodyr sy’n cael eu hethol yn aelodau o’r Cyngor yn cael cyflwyniad i rôl, strategaeth a gweithdrefnau’r Gymdeithas.

Efallai y byddwch eisiau datgan hefyd, mai dim ond Aelodau’r cyngor sy’n gymwys i gael eu hethol yn Is-lywydd y Gymdeithas.

Beth i’w ddisgwyl fel aelod o’r Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Adnoddau Dynol a’r gweithgor Anrhydeddau a Dyfarniadau yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn, dros Zoom ar hyn o bryd. Disgwylir i bob cyfarfod bara dim hirach na dwy a Mae’r Pwyllgor Adnoddau Dynol a’r gweithgor Anrhydeddau a Dyfarniadau yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn, dros Zoom ar hyn o bryd. Disgwylir i bob cyfarfod bara dim hirach na dwy awr.

Yn ogystal â’r cyfarfodydd eu hunain, y prif ymrwymiad amser i’r aelodau yw darllen y papurau ar gyfer pob cyfarfod.

Rheolau a rheoliadau

Mae’r rhestr o ddirprwyaethau, sy’n gosod cyfrifoldebau pob pwyllgor yn fwy manwl, ar gael yma.

Mae ein Rheoliadau, sy’n llywodraethu’r Cyngor a’n holl bwyllgorau, ar gael yma