Gwybodaeth i Gymrodyr 2022

Cyfarfod Croeso 

Ar ddydd Mercher 11 Mai, rhwng 12:30-13:30, rydym yn cynnal Cyfarfod Croeso ar Zoom ar gyfer Cymrodyr newydd. Dyma gyfle i chi ddysgu mwy am y Gymdeithas, ac i gwrdd â’n staff a’n swyddogion. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â’r Swyddog Cymrodoriaeth, Fiona Gaskell, a fydd yn anfon y ddolen Zoom atoch. 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu mynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fydd yn cael ei gynnal ar Zoom ar ddydd Mercher 25 Mai am [time], pan fyddwch yn cael eich croesawu’n ffurfiol i’r Gymrodoriaeth. Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Fiona Gaskell.

Digwyddiadau Rhanbarthol Mewn Person – Derbyniad Cymrodyr 

Rydym wrthi’n trefnu cyfres o ddigwyddiadau’r Haf – digwyddiadau rhanbarthol wyneb yn wyneb i Gymrodyr – i’w cynnal yng Nghymru. Y rhain fydd ein digwyddiadau wyneb yn wyneb cyntaf ers 2019 a byddwn yn rhoi cyfle i bob Cymrawd sydd wedi cael eu hethol ers hynny i gael ei groesawu mewn person gan y Llywydd ac i lofnodi’r gofrestr. Nid yw’r digwyddiadau hyn wedi’u cyfyngu i Gymrodyr sy’n byw yng Nghymru yn unig, ac rydym yn edrychymlaen at eich cyfarfod mewn person.

Cyfle i Gyfrannu i’r Gymdeithas 

Yn 2021 penododd y Gymdeithas ymgynghorydd allanol i adolygu “Pa mor groesawgar a chynhwysol yw Cymdeithas Ddysgedig Cymru?” Mewn ymateb, bydd y Gymdeithas yn sefydlu gweithgor i ystyried canfyddiadau’r adroddiad. Mae’r Llywydd wedi cadw lle ar y gweithgor ar gyfer un o’n Cymrodyr sydd newydd eu hethol, ac mae’n eich gwahodd i ystyried gweithio gyda ni os oes gennych brofiad neu ddiddordeb mewn EDI.

Os hoffech ddysgu mwy am y gwaith rydym yn ei wneud ac os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch ag Amanda Kirk, a fydd yn hapus i roi rhagor o fanylion i chi. Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb mewn ymuno â’r gweithgor fydd 12 Mai 2022

Ffioedd

Mae’n rhaid i Gymrodyr newydd dalu ffi mynediad o £80. Mae ffi danysgrifio flynyddol o £160 (£80 i’r rheini sy’n 70 neu fwy ar 25 Mai 2022) hefyd. Mae’r rheini dros 85 oed yn cael eu heithrio rhag talu ffioedd mynediad a thanysgrifio. Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân ynglŷn â’r ffioedd hyn (fel arfer, mae anfonebau’n cael eu hanfon yn yr hydref). Mae ffioedd tanysgrifio yn elfen bwysig o’n cyllideb; mae’r Gymdeithas yn hynod ddiolchgar i’n holl Gymrodorion am eu cymorth. 

Rydym eisiau sicrhau nad yw ein ffioedd mynediad ac aelodaeth byth yn rhwystr i Gymrodoriaeth. Rydym yn gweithredu Polisi Rhyddhad Ffioedd ar gyfer Cymrodyr y mae eu hamgylchiadau’n ei gwneud yn anodd iddynt dalu’r ffioedd.  

Caiff Cymrodorion hefyd eu hannog i gofrestru ar gyfer Rhodd Cymorth drwy gwblhau’r ffurflen syml hon: https://www.cymdeithasddysgedig.cymru/cefnogi-rhodd-cymorth/. Gan ein bod yn elusen gofrestredig, mae hyn yn golygu bod taliadau tanysgrifiadau yn werth 25% ychwanegol i’r Gymdeithas. Mae rhai cymrodorion hefyd yn dewis gwneud rhoddion ychwanegol rheolaidd neu achlysurol er mwyn cefnogi ein gwaith. 

Proffil Gwefan a Diweddariad Data

Nawr, rydym angen mwy o wybodaeth gennych gan gynnwys cyfeiriad post (i ganiatáu i ni anfon eich tystysgrif Cymrodoriaeth) a’ch dyddiad geni (fel y gallwn sicrhau ein bod yn eich anfonebu’n briodol ar gyfer ffioedd. Rydym hefyd yn hoffi cofnodi eich iaith gyfathrebu ddewisol – Cymraeg neu Saesneg.

Bydd Fiona Gaskell yn anfon datganiad atoch o ba wybodaeth sydd gennym amdanoch ar hyn o bryd (e.e. Teitl Swydd), a hoffem i chi ddiwygio neu ychwanegu gwybodaeth fel y bo’n briodol.

Byddwch yn cael eich ychwanegu at ein gwefan:

 https://www.cymdeithasddysgedig.cymru/cymrodoriaeth/y-cymrodyr/

A fedrwch chi anfon llun sy’n addas i’w gyhoeddi ar-lein ar gyfer eich proffil at Fiona Gaskell? Mae datrysiad 150dpi yn well.