Croeso i'n Cymrodyr Newydd

Gan gyflwyno wyth o Gymrodyr newydd sydd wedi eu hethol i’r Gymdeithas yn 2023, sy’n gweithio o fewn meddygaeth a’r gwyddorau meddygol.

Clare Bryant

Yr Athro Clare Bryant FLSW

Athro Imiwnedd Cynhenid
Prifysgol Caergrawnt

Cafodd yr Athro Bryant ei hyfforddi fel milfeddyg, ac mae hi’n aelod o Goleg Brenhinol y Milfeddygon, er bod llawer o’i gwaith hefyd yn ymwneud â bioleg dynol. Mae hi’n arbenigo ym maes imiwnedd cynhenid, sef un o’r llinellau amddiffyn cyntaf yn erbyn antigenau, deunyddiau niweidiol sy’n dod i mewn i’r corff. Mae hyn wedi arwain at waith yn datblygu meddyginiaethau i drin alergeddau a chlefyd Alzheimer.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Bryant.

Yr Athro Rachel Collis FLSW

Rachel Collis

Anesthetydd ymgynghorol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae gwaith yr Athro Rachel Collis ar anaesthesia obstetryddol wedi gwella rheolaeth glinigol a safonau gofal menywod drwy’r byd. Mae rhan helaeth iawn o’i gwaith yn ymwneud â rhoi gofal uniongyrchol i gleifion, a’i gwaith ymchwil dilynol yn seiliedig ar brofiad clinigol cyfredol o leihau poen wrth eni. 

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Collis.

Yr Athro Jamie Davies FLSW

Athro Anatomeg Arbrofol, a Deon Addysg Ddysgedig
Prifysgol Caeredin

Mae’r Athro Jamie Davies, Athro Anatomeg Arbrofol ym Mhrifysgol Caeredin, yn gweithio ar ddatblygiad embryonig yr arennau. Yn sgil ei ymchwil, bu modd creu arennau bach o fôn-gelloedd, gan gyflwyno gwelliannau mawr i  astudiaethau datblygu’r arennau, profi cyffuriau a thriniaethau clefyd yr arennau.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Davies.

Jamie Davies

Yr Athro Sheila Hunt FLSW

Athro Emeritws / Personol ac Arweinyddiaeth
Sheila Hunt Coaching

Mae’r Athro Hunt yn ffigwr dylanwadol ym meysydd gofal iechyd clinigol ac academaidd yn y DU. Mae hi wedi chwarae rhan hollbwysig er mwyn datblygu clinigwyr ac ymchwilwyr yng Nghymru, ac wedi annog a helpu academyddion nyrsio a bydwreigiaeth a chlinigwyr y GIG i  wneud cais am grantiau, dosbarthu ymchwil ac ysgrifennu papurau. Mae’r Athro Hunt yn aelod o Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae ei chyfraniadau i wella iechyd pobl Cymru, y GIG, ymchwil ac addysg wedi bod yn rhagorol.

Darllenwch fwy am waith yr Athro Hunt

Sheila Hunt

Yr Athro Alan Parker FLSW

Athro Firotherapïau Trosiadol
Prifysgol Caerdydd

Fel Pennaeth yr Adran Canserau Solet yn Is-adran Canser a Geneteg Prifysgol Caerdydd, mae’r Athro Parker yn arbenigo mewn datblygu firotherapïau tiwmor dethol, sy’n targedu ac yn heintio celloedd canser heb heintio nac effeithio ar gelloedd normal. Mae ei waith, a’r triniaethau posibl y mae’n eu cynhyrchu, yn cael ei drafod yn rheolaidd yn y cyfryngau, ac mae’n defnyddio pwysigrwydd ei waith (a’r cyffro yn ei gylch) mewn gweithgareddau allgymorth ac ymgysylltu.

Darllenwch fwy am waith yr Athro Parker