Cyfle am Swydd: Rheolwr Rhaglen Cymru Gyfan – Datblygu Ymchwilwyr

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen ar gyfer Cymru Gyfan i sefydlu prosiect newydd cyffrous. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ac mae’n gyfle unigryw i helpu i gynyddu gallu prifysgolion yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth, i arwain ac i gydweithio.


Drwy gyfrwng y prosiect, byddwn yn ehangu’r rhwydwaith cenedlaethol o Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar rydym eisoes wedi’i sefydlu er mwyn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau, cymorth a gweithgareddau rhwydweithio a fydd yn cael effaith sylweddol. Byddwn hefyd yn sefydlu mentrau cyfnewid gwybodaeth a mentoriaeth traws-sefydliadol ar gyfer ymchwilwyr ar bob cam gyrfaol. Byddwn yn cyfoethogi partneriaethau ymchwil yng Nghymru drwy ddarparu grantiau bychain ar gyfer ymchwil gydweithredol, a byddwn yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd cyhoeddus ehangach er mwyn iddynt ddeall gwerth ymchwil.

Bydd y Rheolwr Rhaglen yn cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am lwyddiant y prosiect. Drwy adeiladu ar enw da presennol y Gymdeithas a’i pherthnasoedd â rhanddeiliaid, bydd y deiliad swydd yn datblygu ac yn trefnu ystod o weithgareddau newydd. Bydd yn cynnal perthynas waith dda gyda’n cyllidwr, ac yn cydweithio â’r Prif Weithredwr i gyflwyno cynigion am gyllid ar gyfer rhagor o weithgareddau. Bydd hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn ategu gweithgareddau presennol prifysgolion ac yn ychwanegu gwerth iddynt, a’i fod yn cyflawni amcanion strategol ehangach y Gymdeithas. Bydd yn atebol i’r Prif Weithredwr ac yn cael cefnogaeth gan Swyddog Prosiect.

Dyma gyfle rhagorol i chwarae eich rhan wrth ddylanwadu ar ddyfodol addysg uwch ac ymchwil yng Nghymru.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00pm, 19 Ionawr 2022.