Cyfle am Swydd: Swyddog Cyllid

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid profiadol, trylwyr ac sydd â phrofiad digidol i ymuno â’n tîm bach, deinamig a chyfeillgar.

Mae’r Swyddog Cyllid yn gyfrifol am bob agwedd ar reolaeth ariannol y Gymdeithas. Byddwch yn gyfrifol am reoli cyllid a chofnodion ariannol Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn effeithiol, ac am sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl safonau cyfrifyddu perthnasol. Byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu ein cyfrifon ac am ddarparu gwybodaeth a chyngor ariannol i’r Prif Swyddog Gweithredol, y Trysorydd a gweddill y tîm.

Byddwch yn mwynhau gweithio’n annibynnol gyda lefelau uchel o awtonomi ac ymgysylltu’n effeithiol â phartneriaid allanol, Cymrodyr a chyflenwyr, a byddwch yn ymfalchïo mewn gwneud i bethau redeg yn esmwyth i weddill y tîm. Mae ein Swyddog Cyllid presennol yn ymddeol yn ystod tymor yr haf 2022, felly rydym yn awyddus i benodi rhywun cyn gynted â phosibl. O ran ymgeiswyr sydd yn gorfod rhoi hyd at fis o gyfnod rhybudd, bydd cyfnod trosglwyddo byr gyda’r Swyddog Cyllid presennol.

Yn ddiweddar mae’r Gymdeithas wedi canolbwyntio’n fwy pendant ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Dymunwn sicrhau bod y Gymdeithas yn elwa o’r ystod ehangaf o ddoniau a safbwyntiau, ac rydym wrthi’n trwytho hynny i mewn i’n gwaith.

Dymunwn fod yn Gymdeithas amrywiol gan adlewyrchu cymdeithas amrywiol. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y Gymdeithas yn un groesawgar ac yn gynhwysol gan annog ceisiadau gan grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23.00, 5 Mehefin 2022.