Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang

Bangor University

Trefnir y digwyddiad hwn ar y cyd gan Brifysgolion Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Rhan o gyfres y Gymdeithas o ddigwyddiadau Cymru a’r Byd - i ddwysau dealltwriaeth a thrafodaeth ar ‘bŵer meddal’ y genedl. Cofrestrwch yma Bydd y digwyddiad yn ystyried yr ystod lawn o gyfraniadau a wnaed gan addysg uwch ac ymchwil i broffil […]

GOHIRIO: Heriau Seiber-Ddiogelwch i Genhedloedd Bach

University of South Wales, Newport Campus Usk Way, Newport

Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 13 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hydref. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. Trafodaeth rhwng Paul Chichester (y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol) a H.E. Tiina Intelmann (Llysgennad Estonia i’r DU) yn yr Academi Seiber Ddiogelwch ym Mhrifysgol De Cymru, […]

WEDI’I OHIRIO: A Journey in Science – darlith gan yr Athro Fonesig Jean Thomas

Faraday Lecture Theatre, Swansea University Singleton Park, Swansea

Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 18 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hydref. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.   Bydd y Fonesig Jean Thomas yn edrych yn ôl ar yrfa mewn gwyddoniaeth ac addysg yn rhychwantu dros hanner oes Prifysgol Abertawe, o Gemeg yn Abertawe […]

WEDI’I OHIRIO Darlith: Ydyn ni’n byw yn y Matrics? – yr Athro David Tong

Taliesin Theatre Swansea University

Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 19 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hydref. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.   Yr Athro David Tong o Adran Mathemateg Gymwysedig a Ffiseg Ddamcaniaethol Prifysgol Caergrawnt sy’n traddodi ‘Darlith David Olive 2020'. Teitl ei ddarlith yw, 'Are we […]

Am Ddim

Mary McAleese: ‘From child to world citizen: but what kind of world?’

Online

‘O blentyn i ddinesydd byd: ond pa fath o fyd?’  Archebwch eich lle nawr  Mae cyn Arlywydd Iwerddon, Mary McAleese, yn trafod hawliau dynol plant, sydd wedi cael eu hanwybyddu, gyda Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.   Beth sy’n rhaid inni ei wneud i sicrhau bod hawliau dynol bob plentyn yn cael eu hamddiffyn?  Ydyn ni’n eu paratoi nhw ar gyfer byd o gynhwysiant parchus, neu'n gadael iddyn nhw ddioddef ar law eiriolwyr o eithrio gwenwynig? Beth sydd angen ei newid er mwyn cyflawni'r cyntaf?  Pa hawliau dynol y dylai plant eu disgwyl?  Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei redeg gan Brifysgol Bangor a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.   Bydd aelodau'r gynulleidfa yn cael cyfle i ofyn cwestiynau yn dilyn y brif drafodaeth. 

Am Ddim

Cymru a’r Byd – Hyrwyddo Cymru’n Rhyngwladol: Y Camau Nesaf

Online

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio'r camau nesaf sydd eu hangen i hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Byddwn yn ystyried pynciau cysylltiadau rhyngwladol, prifysgolion ac ymchwil, a hyrwyddo ein celfyddydau, ein diwylliant a'r iaith Gymraeg. Archebwch eich lle nawrHyrwyddo Cymru'n Rhyngwladol - rhaglen Hyrwyddo Cymru'n Rhyngwladol - rhaglen Dyma'r digwyddiad olaf yn ein cyfres […]

Am Ddim

Seminar Zoom: Effaith mewn Egwyddor ac yn Ymarferol

Online

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar LSW – seminar Zoom am ddim Mae 'effaith' yn disgrifio manteision ymchwil academaidd i gymdeithas ehangach. Bydd y cyfarfod cyntaf hwn o'n Rhwydwaith yn eich galluogi i gysylltu ag ymchwilwyr ar draws Cymru, ac i ystyried safbwyntiau newydd ar effaith mewn egwyddor ac yn ymarferol. Gyda Covid-19 yn cael effaith fawr […]

Am Ddim

Innovation, productivity and “levelling up R&D” – the opportunities for Wales

Zoom Webinar

Cynhyrchiant economi Cymru – fel y'i mesurir gan GYC y pen – yw'r isaf yn y DU.  Mae gwariant ar Ymchwil a Datblygu y pen yng Nghymru yn isel dros ben hefyd; o ystyried rôl ymchwil a datblygu wrth ysgogi arloesi a thwf mewn cynhyrchiant, mae'r ffeithiau hyn yn debygol o gael eu cysylltu.  Mae hyn yn adlewyrchiad o'r duedd ehangach o ran gwariant cyhoeddus ar […]

Y Seiat Wyddonol: Sgwrs am Wyddoniaeth a Thechnoleg yn Hanes a Threftadaeth Cymru

Online

Beth yw gwyddoniaeth i Gymru, a Chymru i wyddoniaeth? Mae gan ein gwlad hanes gwyddonol hir a chyfoethog, ond er gwaethaf cyfraniad Cymry i’n dealltwriaeth o’r byd o’n hamgylch, rydym yn tueddu i feddwl am wyddoniaeth fel rhywbeth estron, rhywbeth nad yw’n perthyn i ni go iawn. Dydyn nid dim yn meddwl fod gwyddoniaeth yn […]

Am Ddim

Trwy Brism Iaith

Zoom Webinar

Bydd y symposiwm rhithwir hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis: Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd? Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith? I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y […]

The SHAPE of Humanities, Arts and Social Sciences

Zoom

Mae disgyblaethau'r Dyniaethau, y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn ein dysgu i ddadansoddi, dehongli, creu, cyfathrebu a chydweithio gyda thrylwyredd, eglurder ac egni – sgiliau sy’n hanfodol i raddedigion a chyflogwyr heddiw, yn ogystal â phriodoleddau hanfodol ar gyfer mynd i'r afael â'r materion niferus sy'n bwysig i bobl heddiw.     Mae'r pynciau 'SHAPE' hyn […]

Dosbarth Meistr Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Zoom

Ffoto gan David von Diemar - Unsplash Rhwydwaith Ymchwil Gyrfa Cynnar - gwahoddiad i’n hail seminar Zoom am ddim Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i glywed gan academyddion byd enwog ac i siarad â nhw ar sut y gwnaethant addasu eu hymchwil i’w ddefnyddio gan y cyhoedd a’r cyfryngau – a’r rhwystrau a’r heriau y […]

Hystings Gwyddoniaeth Etholiadau Senedd 2021

Online

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn eich gwahodd i Hystings Gwyddoniaeth Etholiadau Senedd 2021 Wrth i ni edrych ymlaen at etholiadau Senedd 2021 yng nghyd-destun y pandemig, nid ydy rôl gwyddoniaeth erioed wedi bod yn bwysicach i gymdeithas. Bydd y digwyddiad hysting hwn yn rhoi […]

Our Life in Science: In conversation with Frances Hoggan Medal Winners

Online

Sgwrs gydag Enillwyr Medalau Frances Hoggan Cyn cyhoeddi ein enillwyr medalau newydd ym mis Mai, rydym yn cynnal digwyddiad medal Frances Hoggan ar 27 Ebrill. Bydd tri person sydd wedi ennill y fedal yn y gorffennol, sef y Fonesig Jean Thomas, yr Athro Tavi Murray a'r Athro Haley Gomez, yn sgwrsio gyda Elin Rhys ac […]

Am Ddim

Maintaining Mental Health in Academia

Zoom

Combatting Impostor Syndrome and Other Challenges Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar - seminar Zoom am ddim Nod y sesiwn ddwy awr hon yw rhoi arweiniad ar heriau iechyd meddwl y gallai Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar eu hwynebu yn y byd academaidd, gan ganolbwyntio'n benodol ar syndrom twyllwr. Bydd y rhan gyntaf yn creu trafodaeth gyffredinol am syndrom […]

Rhagolwg o Rwydwaith Arloesedd Cymru

Online

Yn ei adroddiad Cryfder mewn Amrywioldeb y 2020, argymhellodd yr Athro Graeme Reid y dylid creu menter newydd wedi’i chynllunio i fanteisio ar yr amrywioldeb sy’n bodoli o ran ymchwil ac arloesedd yng Nghymru, a hynny trwy gydweithredu. Yn y cyfnod allweddol hwn ar gyfer ymchwil ac arloesedd, o fewn tirwedd ryngwladol gyfnewidiol, bydd Rhwydwaith […]

Seminar ECR: ‘Applying for Grants and Top Mistakes’

Zoom

  Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar   Bydd y sesiwn yn cynnwys gwneud cais am grantiau ar bob cam gyrfa ac yn cynnwys, y gwahanol fathau o grantiau a chyllidwyr, yr hyn y gallwch wneud cais amdano fel myfyriwr PhD, a'r hyn y gallech anelu amdano wrth i'ch gyrfa ddatblygu. Bydd hyn hefyd […]

Noson Wobrwyo Medalau

Online

Ymunwch â ni i longyfarch enillwyr medalau Menelaus, Frances Hoggan., Hugh Owen a Dillwyn Dr Drew Nelson,Yr Athro Dianne Edwards,Yr Athro EJ Renold, Dr Annie Tubadji, Dr Emrys Evans, a Dr Ben Guy. Mae’r medalau’n dathlu llwyddiannau’r unigolion sydd yn cael eu cael eu hanrhydeddu a chryfder diwylliant academaidd Cymru, o’i phrifysgolion i’w hysgolion. Dr […]

Pandemigau a Mwy: Dysgu o Argyfyngau

Online

Beth allwn ni ei ddysgu o hanes, i'n helpu i ddelio ag argyfyngau'r presennol a'r dyfodol? - Darlith Margaret MacMillan

Am Ddim

Dychmygu Hanes: Cymru mewn Ffuglen a Ffaith

Online

Imagined histories in the form of historical fiction, films or television programmes are often at the heart of how we think about our national and personal identities. Historical narratives based on ‘fact’ have always shaped our thinking about our nation, our communities and ourselves but they are often partial, fragmentary or distorted by particular vested […]

Am Ddim

If Civic Mission Is the Answer, What Is the Question?

Zoom Webinar

Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru. Cofrestrwch Sut mae mabwysiadu ‘cenhadaeth ddinesig’ yn newid y ffordd y mae angen i brifysgolion weithio a meddwl? Un o’r prif ffocws yw gweithio mewn partneriaeth go iawn, […]