Croeso i'n Cymrodyr Newydd

Cyflwyno'r saith Cymrawd newydd ac sydd wedi eu hethol i’r Gymdeithas yn 2024 sy'n chwarae rolau arwain yn y sectorau proffesiynol, addysgol a chyhoeddus.

Yr Athro Alka Ahuja FLSW

Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Alka Ahuja MBE yn seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac mae ganddi rolau gyda Technology Enabled Care Cymru, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Mae ei diddordebau yn cynnwys ymchwil ansoddol, anhwylderau niwroddatblygiadol, a chyd-gynhyrchu mewn gofal iechyd ac iechyd digidol. Mae hi wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid, a dyfarnwyd MBE iddi am ei gwasanaethau i’r GIG yn ystod y pandemig.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Ahuja.

Dr Seema Arif FLSW

Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae Dr Seema Arif yn arbenigo mewn radiotherapi, cemotherapi ac imiwnotherapi. Mae hi’n arbenigwr mewn technegau radiotherapi uwch, ac mae hi wedi bod yn rhan o dreialon clinigol cenedlaethol a rhyngwladol. Gweithredodd driniaeth radiotherapi stereotactig abladol y corff cyntaf yr afu (union dargedu therapi ymbelydredd) yng Nghymru, lle mae hi hefyd yn gweithredu fel arweinydd ym maes canser y colon a’r rhefr.

Chwaraeodd rôl flaenllaw i Goleg Brenhinol y Radiolegwyr yn ystod y pandemig, ac mae hi wedi lansio cwrs sydd wedi cael ei achredu gan Goleg Brenhinol y Radiolegwyr yn India a Hong Kong, yn ogystal â chyflwyno offer ymwybyddiaeth BAME i ddosbarthiadau ESOL.

Derbyniodd MBE yn 2022 am ei gwasanaethau i ofal iechyd ymhlith y cymunedau Duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Darllenwch fwy am waith Dr Arif.

Miss Indu Deglurkar FLSW

Llawfeddyg Cardiothorasig Ymgynghorol ac Athro Gwadd er Anrhydedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae’r Athro Deglurkur yn Llawfeddyg Cardiothorasig Ymgynghorol, sydd â diddordeb arbennig mewn llawfeddygaeth aortig a llawfeddygaeth risg uchel mewn octogenariaid. Mae hi wedi perfformio dros 2000 o lawdriniaethau calon agored, gyda chanlyniadau gwych.

 

Mae gan yr Athro Deglurkur Gymrodoriaeth Arweinyddiaeth Uwch ar gyfer Uwch Weithredwyr o Ysgol Fusnes Harvard, a nifer o rolau arweinyddiaeth ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, gyda’r nod o wella gofal cleifion, tegwch mynediad a lles staff.

Darllenwch fwy am waith Miss Deglurkar.

Rwy'n falch iawn ac yn teimlo anrhydedd o gael fy ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r holl aelodau a chyfrannu at waith y Gymdeithas.

Dr Haydn Edwards FLSW

Ymgynghorydd annibynnol

Dr Edwards oedd Pennaeth a Phrif Weithredwr cyntaf Coleg Menai. Yn dilyn ei yrfa arwain yn y sector addysg bellach, cyfrannodd hefyd at fywyd cyhoeddus yng Nghymru, fel is-lywydd ac ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru, cyfarwyddwr anweithredol Estyn, a chadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae wedi datblygu polisïau i Lywodraeth Cymru hefyd, trwy gadeirio nifer o adolygiadau sydd wedi arwain at newidiadau sylweddol mewn meysydd fel Cymraeg i Oedolion, amgueddfeydd mewn llywodraeth leol, a’r gwasanaeth gyrfaoedd.

Darllenwch fwy am waith Dr Edwards.

Mr Sumit Goyal FLSW

Llawfeddyg Oncoplastig Ymgynghorol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Sumit Goyal yw’r arweinydd canser y fron presennol yng Nghymru yn ogystal â’r Llawfeddyg Sicrhau Ansawdd presennol ar gyfer sgrinio canser y fron Cymru gyfan. Mae wedi codi dros filiwn o bunnoedd i elusen canser y fron, sefydlodd y ganolfan y fron gyntaf yng Nghymru, ac arweiniodd ar sefydlu rhaglen ymarfer corff ar gyfer cleifion canser y fron. Mae wedi cyhoeddi a chyflwyno yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â bod yn brif ymchwilydd ar sawl treial.

Darllenwch fwy am waith Mr Goyal.

Yr Athro Syr Deian Hopkin FLSW

Treuliodd yr Athro Syr Deian Hopkin 44 mlynedd fel rheolwr academaidd ac uwch mewn chwe phrifysgol wahanol, gan ymddeol fel Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain. Mae ei brif ddiddordebau academaidd mewn hanes a gwleidyddiaeth fodern, y wasg, y Mudiad Llafur yng Nghymru a’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth mewn addysg. Mae wedi bod yn ymwneud yn helaeth â gwasanaethau cyhoeddus, rheolaeth sefydliadol ac ymddiriedolaethau elusennol yng Nghymru a Lloegr hefyd, tra hefyd yn cynghori gweinidogion y llywodraeth ar bolisi.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Syr Deian Hopkin.

Mae'n anrhydedd cael fy ethol i ymuno â Chymrodoriaeth sy'n ymgorffori'r gorau mewn ysgolheictod a menter mewn perthynas â Chymru. Rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu, cystal ag y gallaf, at hyrwyddo gwaith a gwerthoedd y Gymdeithas Ddysgedig, yn enwedig y tu hwnt i ffiniau Cymru.

Yr Athro John G Williams FLSW

Athro Emeritws
Prifysgol Abertawe

Gastroenterolegydd academaidd yw’r Athro Williams, a chanddo ddiddordebau ymchwil ym maes canlyniadau cleifion, darparu gwasanaeth a chofnodion meddygol. Fe’i ganed yn Abertawe, a dychwelodd ym 1988 i sefydlu Ysgol Feddygol Ôl-radd, a osododd y sylfeini ar gyfer yr Ysgol Feddygol Mynediad i Raddedigion. Mae wedi dylanwadu ar ddatblygiadau strategol yn Abertawe ac yng Nghymru, yn arbennig datblygiad addysg feddygol, ymchwil glinigol, darparu gwasanaethau, a chofnodion cleifion electronig, ac wedi helpu i adeiladu trefniadaeth a dylanwad gwleidyddol gastroenterolegwyr a meddygon yng Nghymru.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Williams.