Cyflwynwyr Sgwrs Flash

Cyhoeddwyd crynodebau ar gyfer y sgyrsiau fflach yma: Crynodebau Sgwrsia Fflach

M Naveed Ashraf ECR

Dr Muhammad Naveed Arshad, Prifysgol Aberystwyth
Teitl y sgwrs: System Penderfynu ar Dirweddau ar gyfer Rheoli Tir Glas Cynaliadwy Trwy Offer Modelu Gofodol

Gwyddonydd ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Naveed. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid Hinsawdd yn defnyddio Modelu Cnydau a GIS sy’n defnyddio data lloeren ac UAV a mapio asesu tir/ addasrwydd cnydau.  Mae’n angerddol iawn am gynnal ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwytnwch cymdeithasol-ecolegol. Cyn hynny, bu Naveed yn gwasanaethu fel Ymgynghorydd Rhyngwladol – Cylchfaeo Amaethyddol-Ecologegol ar gyfer y Sefydliad Bwyd ac Amaeth (FAO-UN), a datblygodd y ‘Model Addasrwydd Cnydau’.

Ar ben hynny, mae ganddo brofiad ôl-ddoethurol o asesu potensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru, ac mewn adnabod adnoddau posibl ar gyfer bio-ynni yn y DU. Ar hyn o bryd, mae Naveed yn cadeirio rhwydweithiau ECR Bioenergy (SHARE – Supergen Bioenergy Hub) ac Ecoleg (WEEN Wales)

Trydar: @naveedarshad26 LinkedIn: naveedarshadofficial

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7088-2665

Dr Menna Brown, Prifysgol Abertawe
Teitl y Sgwrs: Holi Rhagnodi Cymdeithasol

Mae Menna yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd. Ar hyn o bryd, mae hi’n addysgu MSc mewn Iechyd y Cyhoedd, BSc Iechyd y Boblogaeth, BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn cyfrannu at y rhaglen BSc yn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol. Mae hi’n goruchwylio myfyrwyr ar draws pob lefel, ac yn gweithredu fel mentor academaidd. Mae Menna yn gymrawd o’r Academi Addysg Uwch (FHEA).

Cwblhaodd Menna ei hymchwil PhD yn llwyddiannus yn 2021. Fe wnaeth ei thraethawd ymchwil ‘the development and evaluation of a digital wellbeing intervention to enhance lifestyle behaviour change’ archwilio rôl lles emosiynol wrth gynnal a gwella ymgysylltu ag ystod o ymddygiadau iechyd corfforol mewn fformat ar-lein. Gan ddefnyddio dull dylunio cyfranogol a oedd yn cynnwys ystod amrywiol o randdeiliaid, datblygwyd a gwerthuswyd gwefan o’r enw ‘ACTivate your wellbeing’ ac ymyriad llesiant 12 wythnos yn seiliedig ar therapi derbyn ac ymrwymo. 

Cyn hynny, bu Menna yn cyflwyno gweithdai grŵp seico-addysgol ar gyfer iselder a rheoli gorbryder i gleifion oedd yn cael eu cyfeirio gan feddygon teulu. Gwirfoddolodd hefyd yn y gymuned leol i gyflawni’r prosiect LEAF (Lifestyle, Education Activity and Food (LEAF), i gefnogi menywod difreintiedig i ddatblygu ymddygiadau ffordd o fyw iach i’w cefnogi nhw a’u teuluoedd.

Mae ei diddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys iechyd digidol, therapi derbyn ac ymrwymo (ACT), newid ymddygiad mewn ffordd o fyw, a rhagnodi cymdeithasol.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1427-1648

Dr Richard Gater, Prifysgol Caerdydd
Teitl y Sgwrs: Dyfodol Gwaith: Mynd i’r Afael ag Anghenion Dynion Ifanc ar y Cyrion

Mae Richard Gater yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yn Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru, Prifysgol Caerdydd. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dosbarth cymdeithasol, addysg, cyflogaeth a gwrywdodau. Mae rôl ymchwil ôl-ddoethurol bresennol Richard yn cynnwys cyhoeddi o’i draethawd PhD, lledaenu canfyddiadau ei ymchwil i sefydliadau perthnasol, a nodi cyfleoedd i barhau â’i ymchwil, ac archwilio nifer o ganfyddiadau pwysig o’i astudiaeth PhD ymhellach.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3860-7401

Non Humprhies ECR

Non Humphries, Prifysgol Aberystwyth
Teitl y sgwrs:  Cyfieithu ar y Pryd yn Llysoedd Barn Cymru: Hwb i Hawliau Iaith Unigolion ac i Statws yr Iaith Gymraeg fel Iaith Gyfreithiol

Myfyrwraig PhD yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ydw i. Ariannwyd fy mhrosiect ymchwil amlddisgyblaethol gan Ysgoloriaeth Margaret Wooloff. Ffocws fy ymchwil cyfredol ydy darganfod pa effaith mae’r ffordd y mae cyfieithwyr ar y pryd yn y llys yn cyfieithu, yn ychwanegu neu’n hepgor petrusiadau, yn ei gael ar ganfyddiad y rheithgor o’r diffynnydd. Mae gennyf ddiddordeb ehangach hefyd mewn cyfieithu ar y pryd ac ieithyddiaeth gymhwysol. Fi ydy un o gyd-sefydlwyr Rhwydwaith Ymchwilwyr Niwroamrywiol Prifysgol Aberystwyth, ac rwyf yn Awtistig ac yn falch iawn o hynny. Tu hwnt i’r PhD rwyf yn rhedwr a nofiwr brwd ac yn gwirfoddoli gyda moch! Dwi’n fam i ddau o blant hyfryd hefyd, ac yn wraig i ŵr sydd hefyd yn ddyn hyrfryd.

Dr Julie Peconi, Prifysgol Abertawe
Teitl y sgwrs: Ydy Ysgolion Cynradd Cymru yn Cael eu Diogelu Rhag yr Haul? Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol: Cwmpasu Tirwedd Polisïau Diogelu Rhag Haul yng Nghymru

Mae Julie yn Uwch Swyddog Ymchwil yn Uned Dreialon Abertawe, ac yn Brif Ymchwilydd Sunproofed, astudiaeth gwmpasu dulliau cymysg o ddiogelwch yr haul mewn ysgolion cynradd yng Nghymru.   Mae hi hefyd yn cyd-arwain dwy astudiaeth ddilynol, SunChat, sy’n archwilio canfyddiadau plant o gael lliw haul a SunView, cydweithrediad ag Oriel Science sy’n dangos pŵer eli haul i’r cyhoedd.

Mae gan Julie dros 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli prosiectau, treialon a data ar draws ystod o bynciau gan gynnwys gofal brys, mynediad at ofal iechyd, dementia a chroen. Yn frodor o Ganada, derbyniodd ei Baglor Masnach (Anrhydedd) o Brifysgol Queen’s yn Kingston, Ontario yn 2000. Enillodd ei PhD o Brifysgol Abertawe yn 2014, gan archwilio materion o ran y galw am ofal iechyd ar y ffôn, a chanlyniadau hynny, gan y rhai sy’n byw mewn ardal o amddifadedd. 

Mae Julie yn awyddus i hybu iechyd croen a chroen yng Nghymru, ac mae hi’n wirfoddolwr gweithgar gyda Gofal Croen Cymru, elusen sy’n ceisio rhoi llais i’r rhai sy’n dioddef o gyflyrau croen yng Nghymru. Mae hi hefyd yn  Ymddiriedolwr Pachyonychia Congenita Project Europe.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1221-827X

Llangollen_face

Dr Shubha Sreenivas, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Teitl y sgwrs: Therapi Anifeiliaid Anwes yn Defnyddio Cŵn i Reoli Straen Mewn Myfyrwyr Prifysgol

Mae Shubha yn Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg (Biolegol) ac yn Arweinydd Rhaglen MSc Seicoleg (Trosi) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae hi’n Seicolegydd Siartredig (Addysgu ac Ymchwil) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain, ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Roedd ei hymchwil ar gyfer ei gradd meistr yn canolbwyntio ar ddeall y newidiadau mewn rhwydweithiau ymddygiad a’r ymennydd sy’n ymwneud ag anhwylderau sy’n effeithio ar dymer ac yn ddiweddarach, canolbwyntiodd ymchwil trwy ei PhD ar ddefnyddio mesurau hunan-briodoli i fonitro a rhagweld gwelliant mewn hwyliau a lles unigolion sy’n dioddef o iselder clinigol. Cyn dechrau ar ei PhD, bu Shubha yn gweithio gyda Threialon Clinigol Bangor (NWORTH) fel y Rheolwr Data, a chefnogodd nifer o dreialon aml-ganolfan o fewn a thu allan i’r DU. Ar ôl cwblhau ei PhD a chyn ymuno â Phrifysgol Wrecsam, bu’n gweithio yn y Gwasanaethau Seicoleg Oedolion Hŷn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) fel Seicolegydd Cynorthwyol, i gefnogi diagnosis o ddementia trwy gynnal asesiadau niwroseicolegol a gwella lles defnyddwyr y gwasanaeth ar ôl cael diagnosis.

LinkedIn:  shubha-sreenivas-418564177
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5559-4278