Grant Rhwydwaith Dwyochrog Cymru-Iwerddon

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, ac mewn cydweithrediad ag Academi Frenhinol Iwerddon, gael gwahodd ceisiadau am Grant Rhwydwaith Dwyochrog Cymru-Iwerddon o dan y thema ‘Diwylliant, Iaith a Threftadaeth’

Uchelgais Grant Rhwydwaith Dwyochrog yw cryfhau cydweithredu a dysgu rhwng ymchwilwyr, academyddion ac ymarferwyr rhagorol yng Nghymru ac Iwerddon o fewn Fframwaith Cymru Ystwyth.

Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer grant unrhyw brosiect yw £12,500 fesul prosiect (GBP Sterling) am gyfnod o 3-4 mis. Bydd y cynllun yn ariannu un grant i sefydliad yng Nghymru ar gyfer 2023-24.

AMCANION

Cryfhau cydweithredu, cyfnewid gwybodaeth a dysgu rhwng Cymru ac Iwerddon;

Cefnogi ymchwil gydweithredol a rhyngddisgyblaethol

Annog cychwyn partneriaethau newydd ac/neu ddatblygu partneriaethau presennol, gan arwain o bosib at gynigion arloesol yn y dyfodol a fydd yn dod â disgyblaethau a chenhedloedd ynghyd.

Cyfrannu at drafodaethau polisi yn Iwerddon a Chymru yn y maes thematig penodedig.

THEMÂU

Mae’r Cynllun Peilot hwn yn gwahodd ceisiadau sy’n trafod thema eang “Diwylliant, Iaith a/neu Dreftadaeth’, gyda ffocws neilltuol ar ieithoedd brodorol, lleiafrifol a llai eu defnydd, yn unol ag arweinyddiaeth Cymru yn y maes hwn o fewn y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig. Mae’r thema hon hefyd yn cyd-fynd â thema Cymunedau a Diwylliant – thema â blaenoriaeth yn Fframwaith Môr Iwerydd Cymru Ystwyth, yn ogystal â Chyd-ddatganiad a Chyd-gynllun Gweithredu Cymru Iwerddon 2021./n

CYMHWYSEDD YMGEISWYR

Yr Ymgeisydd Arweiniol

  • Ym mhob cais, rhaid i’r prif ymgeisydd fod yn academydd amser llawn neu ran-amser mewn disgyblaethau ym maes diwylliant, iaith a/neu dreftadaeth, sy’n ymwneud â gwaith ymchwil sy’n berthnasol i ieithoedd brodorol, lleiafrifol a llai eu defnydd. Rhaid iddynt fod yn aelod staff â deiliadaeth ac/neu gyflogaeth mewn SAU neu SY yng Nghymru.
  • Mae’r grant ar agor i ymchwilwyr academaidd sy’n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch (SAU) neu sefydliadau ymchwil (SY) yng Nghymru.
  • Rhaid i ymgeiswyr fod ar gontractau penagored, parhaus neu gyfnod penodol sy’n ymestyn y tu hwnt i ddyddiad y cyfnod a ragwelir ar gyfer y grant. Ni cheir defnyddio’r grant i ymestyn contract ymgeisydd.

Y Cyd-Ymgeisydd

  • Rhaid i gyd-ymgeisydd y prosiect fod yn ymchwilydd academaidd sy’n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch (SAU) neu sefydliadau ymchwil (SY) yn Iwerddon (heb gynnwys Gogledd Iwerddon).
  • Ym mhob cais, rhaid i’r prif ymgeisydd fod yn academydd amser llawn neu ran-amser mewn disgyblaethau ym maes diwylliant, iaith a/neu dreftadaeth, sy’n ymwneud â gwaith ymchwil sy’n berthnasol i ieithoedd brodorol, lleiafrifol a llai eu defnydd. Rhaid iddynt fod yn aelod o staff â deiliadaeth a/neu gyflogedig mewn SAU neu SY yn Iwerddon (heb gynnwys Gogledd Iwerddon.

CYMHWYSEDD Y PROSIECT

TGall y prosiect adeiladu ar gydweithio rhyngwladol sy’n bodoli eisoes rhwng y ddwy wlad, neu ddangos cynlluniau ar gyfer datblygu rhwydweithiau cydweithredu newydd.

Rhagwelir y bydd pob prosiect yn arwain at ddatblygu rhwydwaith, neu amlinelliad o gysyniad ar gyfer cynnig prosiect grant yn y maes a archwilir er mwyn creu canlyniadau gweladwy a fydd o werth i’r gymuned academaidd a’r cyhoedd ar raddfa ehangach.

Er y bydd dyfarniadau ar agor i unigolion ym mhob cam o’u gyrfa ac i bob SAU yng Nghymru ac Iwerddon, anogwn geisiadau naill ai wedi’u harwain gan ymchwilwyr gyrfa gynnar  (YGGwyr) neu sy’n cynnwys YGGwyr fel cyfranogwyr gweithredol o fewn y prosiect a gynigir, a byddwn yn hyrwyddo’r cyfle drwy ein Rhwydwaith YGGwyr a Gyllidir gan CCAUC.

Nid yw’r grant yn gymwys ar gyfer gweithgareddau a fyddai wedi cael eu cynnal beth bynnag (er enghraifft, yn gysylltiedig â chynhadledd a drefnwyd eisoes).

AMRYWIAETH, TEGWCH A CHYNHWYSIANT (ATCH)

 Yn ogystal â’r prif ofynion cyfreithiol, dylai ymgeiswyr ystyried sut y byddant yn mynd i’r afael ag anghenion penodol yn gysylltiedig ag ATCh o’r cychwyn cyntaf, yn unol ag ymrwymiad y Gymdeithas o ATCh

SUT I YMGEISIO

Bydd yr alwad am gynigion yn agor ar 21 Awst ac yn cau ar 30 Medi am 4.00 pm.

Am fanylion llawn y cynllun, ymgynghorwch â’n canllaw

CYSYLLTU   NI

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Cathy Stroemer yn ResearcherDevelopment@lsw.wales.ac.uk.