News

The latest news from the Learned Society of Wales

Yr Athro John Wyn Owen

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth yr Athro John Wyn Owen CB FRSPH FLSW, un o Gymrodyr Sefydlu Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ni chyfrannodd neb fwy i Gymru mewn cynifer o ffyrdd. Roedd ymroddiad yr Athro Owen i’r genedl, i iechyd cyhoeddus, i addysg, i fynd i’r afael â heriau byd-eang yn eithriadol. Roedd... Read More

Lansiad Astudiaethau Cymreig: 29.01.20

Bydd lansio’r Rhwydwaith Astudiaethau Cymreig yng Nghaerdydd heddiw yn dangos bod modd seilio dyfodol Cymru fel cenedl sy’n edrych allan i’r byd ar gryfder yr ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig, sydd ar gynnydd. Bydd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn... Read More

Swydd wag: Swyddog Cyfathrebu

Cyflog cychwynnol: £22,417 pro rata (gwir gyflog £13,450)21 awr yr wythnos (3 diwrnod)Swydd tymor penodol am 2 flynedd Swydd y Swyddog Cyfathrebu yw sicrhau bod y Gymdeithas yn cyrraedd ei holl gynulleidfaoedd yn effeithiol. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – cryfhau’r ffordd rydym ni’n cyfathrebu eu cyf... Read More

Adroddiad Digwyddiad ‘Curriculum for a Successful Future?’

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Curriculum for a Successful Future' ar 17 Hydref 2019 ym Prifysgol Abertawe. Cefnogir y digwyddiad gan y Gymdeithas Ddysgedig. Gallwch ddarllen mwy am yr adroddiad yma Ar gael nawr, trawsgrifiad o araith a roddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: llyw.cymru/cwricwlwm-i-dd... Read More

Sut ddylai Cymru ei chyflwyno ei hun ar lwyfan y byd?

Wrth i dîm rygbi Cymru gystadlu am le yn rownd derfynol cwpan y byd yn Yokohama - gyda chefnogwyr Japan a Chymru’n canu ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ a ‘Calon Lan’ i’w cefnogi - bydd digwyddiad ddydd Llun yn ystyried sut y dylai Cymru ei darlunio ei hun ar lwyfan y byd, a gwneud gwell defnydd o’i phŵer meddal. ... Read More

Codi proffil rhyngwladol eich Cymdeithas

Yn ddiweddar bu ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Alan Shore, yn cynrychioli’r Gymdeithas mewn cyfarfod o academïau dysgedig y byd yn Philadelphia. Ceir hanes ei daith isod. Dyfodol Academïau Dysgedig gan Alan Shore Syniad Robert Hauser, Swyddog Gweithredol Cymdeithas Athronyddol America oedd cynnull cyfarfod o... Read More

Ein hymrwymiad i ragoriaeth

Ym mis Awst, diolch i waith ein staff, derbyniom ni nod ansawdd y Fframwaith Rhagoriaeth Elusennau. Mae’r nod hwn yn dystiolaeth weladwy i gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill o’n hymrwymiad i ragoriaeth. Roedd yr asesiad ar gyfer y marc yn cynnwys pob maes gweithgaredd o hyrwyddo llywodraethu da i gynyddu ein heff... Read More

Lowri Cunnington Wynn yn ennill Gwobr Gwerddon

Dr Lowri Cunnington Wynn o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Cyflwynir y wobr i Lowri yn ystod derbyniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol am 4 o’r gloch dydd Mercher 7 Awst. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl o... Read More