Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Gofal ein Gwinllan

Ffrwyth prosiect uchelgeisiol sy’n olrhain cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant dros y canrifoedd yw’r gyfrol Gofal ein Gwinllan, a gyhoeddwyd erbyn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Ceir yn y gyfrol hon 14 o erthyglau sy’n trafod y cyfnod rhwng cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn... Read More

Tu Hwnt i Ffiniau: cydweithrediad ymchwil wedi Brexit

Bydd y cwestiwn hanfodol o sut all y DU a’r Undeb Ewropeaidd barhau i gydweithredu ar ymchwil yn dilyn Brexit yn cael ei drafod yn ystod y gynhadledd un diwrnod yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener 24 Tachwedd. Trefnir ‘Tu Hwnt i Ffiniau: Cryfhau cydweithrediad ymchwil rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd’ gan hwb Aca... Read More

Llongyfarchiadau i enillwyr medalau newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi enwau ei medalwyr yn 2023, mewn seremoni a fynychwyd gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, a'r Athro Dame Sue Ion, un o'i Gymrodyr er Anrhydedd a Chadeirydd, Bwrdd Cynghori ar Ymchwil Arloesedd Niwclear y DU. Mae’r medalau yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn ... Read More

Datgloi ymreolaeth ariannol: Adroddiad Cynghrair Academïau Celtaidd

Mae’r Gynghrair Academïau Celtaidd, y mae’r LSW yn aelod ohoni, wedi defnyddio ei phwerau ymgynnull i ddwyn ynghyd panel o arbenigwyr a chynrychiolwyr o’r cenedlaethau datganoledig i lunio adroddiad sy’n mynd i’r afael â materion treth a datganoli. Mae’r adroddiad, Datgloi ymreolaeth ariannol: Datblyg... Read More

Rôl allweddol i LSW wrth i Gymru ac Iwerddon gryfhau cysylltiadau

Bydd yr Athro Enlli Thomas FLSW, un o’n Cymrodorion, yn cynrychioli’r LSW yn y sesiwn ‘Agile Cymru’ o’r Fforwm Gweinidogol Iwerddon-Cymru ym Mangor ar 20 Hydref. Bydd gweinidogion o Iwerddon a Chymru yn cwrdd â rhanddeiliaid sy’n cydweithio ar y rhaglen Agile Cymru a'r Fframwaith Môr Iwerddon. Mae Agi... Read More

Y Gymdeithas yn Ymateb i Ymgynghoriad REF28

Mae'r effaith ar lwyth gwaith, hyfforddiant i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, a'r effaith ar gyflwyniadau Cymraeg ymhlith y materion a godwyd yn ein hymateb i ymgynghoriad diweddar gan UKRI ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2028. Rydym yn cefnogi'n gryf y dyheadau cyffredinol a fynegwyd yn y ddogfen ynghylch diwyl... Read More

Yr Athro Terry Rees 1949 – 2023

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar Yr Athro Fonesig Teresa Rees, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Cyfrannodd Yr Athro Rees yn sylweddol at y byd addysg uwch yng Nghymru a’r maes cydraddoldebau rhwng y rhywiau, a dyna’n rhannol pam fu iddi dderbyn CBE yn 2002. Hi oedd y fenyw gyntaf i fod yn Ddirp... Read More