Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Cynllun Grantiau’r Gymdeithas yn Arwain at Fwy o Lwyddiant Ariannol

Mae effaith ein rhaglen datblygu ymchwilwyr yn amlwg yn sgil dyfarnu cyllid sylweddol i un o dderbynwyr diweddar ein Cynllun Grantiau Gweithdy Ymchwil.  Mae Dr Tegan Brierley-Solis wedi derbyn £15,000 gan Ganolfan Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Cymru i ddatblygu ei phrosiect, Police Peer Supervision to S... Read More

Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil a Datblygu’r Senedd

Mae ymchwiliad pwyllgor y Senedd i dirwedd ymchwil, datblygu ac arloesi Cymru wedi dod i gyfres o gasgliadau sy’n tynnu ar sylwadau a gyflwynwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae’r adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion Gwledig hefyd yn defnyddio tystiolaeth gan nifer o’n partneriaid sector ... Read More

CADY a Dinesig: Y Genhadaeth a Rennir Gennym

Ym mis Awst 2024, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, CCAUC, yn trosglwyddo i gorff cyhoeddus newydd, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Ers 2023, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth agos â CCAUC i gyflawni ein strategaeth bum mlynedd, gyda blaenoriaethau craidd: Cy... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn croesawu 43 o Gymrodyr Newydd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn llongyfarch y 43 o bobl ddiweddaraf sydd wedi cael eu hethol i'w Chymrodoriaeth, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli'r goreuon o fywyd academaidd, diwylliannol a dinesig Cymru.  Mae ein strategaeth yn gosod Cymrodyr wrth wraidd ein gwaith. Maen nhw’n hanfodol o ran cryfhau e... Read More

Yr Athro Chris Williams FLSW, 1963 – 2024

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth yr Athro Chris Williams. Roedd yn aelod gwerthfawr o’r Gymdeithas, yn cadeirio un o’n pwyllgorau a bydd colled fawr ar ei ôl. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr. Ysgrifennwyd y deyrnged wych hon gan ei gyfaill a'i gydweith... Read More

Yr Athro Tony Ford FLSW, 1941 – 2024

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar un o’n Cymrodorion, yr Athro Tony Ford, a oedd yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol KwaZulu-Natal, Durban yn ne Affrica, lle bu’n byw ac yn gweithio ers 1970. Cyflwynwyd y molawd hwn gan ei gydweithiwr a’i gyd-Gymro, yr Athro Mike Watkeys, mewn gwasanaeth coffa ar 6... Read More

Colocwiwm Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar – galw am gynigion

Bydd ein Colocwiwm Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn cael ei gynnal ym Mangor ar 18 Mehefin. Ei thema yw 'Cymru Gysylltiedig: Datblygu eich Gyrfa fel Ymchwilydd yng Nghymru a Thu Hwnt'. Rydym bellach yn gwahodd syniadau gan ymchwilwyr ar gyfer sgyrsiau cyflym a phosteri sy'n archwilio sut mae eu hymchwil yn effeit... Read More

Dathlu cydweithio Celtaidd yn Nulyn

"Er bod cymaint yn y byd yn newid yn gyflym, bydd Cymru, Iwerddon a'r Alban bob amser yn gymdogion." Cynhaliodd Cynghrair yr Academïau Celtaidd, a ffurfiwyd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, RSE a'r Academi Frenhinol Wyddelig, ddigwyddiad Arddangos Ymchwil ac Arloesi Iwerddon-Cymru ar ddydd Mawrth, 12 Mawrth yn Nulyn.... Read More

Llongyfarchiadau i Brif Weinidog newydd Cymru

Rydym yn llongyfarch Vaughan Gething ar ddod yn Brif Weinidog Cymru. Mae ei gyflawniad o ddod yn arweinydd du cyntaf unrhyw genedl Ewropeaidd yn gyflawniad sylweddol. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ag ef yn ystod y blynyddoedd nesaf, fel yr ydym wedi gwneud yn y gorffennol. Yn 2022, pan oedd yn Weinidog yr Ec... Read More