Ar-lein

YGC Gweithdy: ‘Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn Gweithio yn y Cyfryngau: Strategaethau, Buddion a Pheryglon

29 Tach, 2023:

12:00 pm -

29 Tach, 2023:

1:30 pm

Sut allwch chi wella gwelededd eich gwaith drwy ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol, argraffedig, ar-lein a newyddion? Drwy wella’ch proffil fel ymchwilydd, gallwch hefyd gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o’ch disgyblaeth neu feysydd gwaith, gan hyrwyddo trafodaeth ehangach o’r materion yr ydych yn ceisio mynd i’r afael â nhw yn eich gwaith ymchwil.

Gall sylw yn y cyfryngau gefnogi Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar i wella lefelau ymgysylltu â’u cyfraniadau, gan gynnwys cynulleidfa gyffredinol a chymunedau penodol, er mwyn denu sylw llunwyr polisïau.

Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn, bydd yr hwyluswyr yn rhannu eu profiadau o weithio gyda chyfryngau prif ffrwd, cynnig strategaethau defnyddiol i Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar sy’n dymuno dechrau gweithio gyda’r cyfryngau neu ennill mwy o wybodaeth i sefydlu perthnasoedd mwy effeithiol gyda newyddiadurwyr. Bydd yr is-bynciau a drafodir yn cynnwys:

  • Buddion gweithio gyda’r cyfryngau
  • Peryglon gweithio gyda’r cyfryngau
  • Adnabod y cyfrwng cywir
  • Awgrymiadau ar gyfer gweithio gyda newyddiadurwyr
  • Ateb ymholiadau gan y cyfryngau

Hwyluswyr:

Dr Shareena Hamzah-Osbourne (FHEA), aelod o Grŵp Cynghori Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer Datblygu Ymchwilwyr.

Cwblhaodd Dr Shareena Hamzah-Osbourne ei gradd PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Prifysgol Abertawe, gan arbenigo mewn astudiaethau llenyddiaeth gyfoes rhwng menywod a rhywedd a rhywioldeb. Mae hi wedi adolygu nifer o erthyglau ar gyfer y cyfnodolyn Contemporary Women’s Writing, a chyhoeddwyd ei llyfr, Jeanette Winterson’s Narratives of Desire ym mis Mehefin 2021, gyda’r rhifyn clawr papur a ryddhawyd ym mis Ebrill 2023. Cyn ei gyrfa mewn Addysg Uwch, bu’n gweithio ym maes cyfathrebu corfforaethol ym Malaysia. Mae ganddi brofiad helaeth mewn addysgu Addysg Uwch, ac enillodd statws FHEA yn 2020, ar ôl dysgu myfyrwyr israddedig llawn amser a myfyrwyr hŷn rhan-amser mewn prifysgolion ym Malaysia, Iran, a’r DU.

Fel Cymrawd Florence Mockeridge ym Mhrifysgol Abertawe yn 2019-20, cymerodd Dr Hamzah-Osbourne ran mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol. Ar hyn o bryd, mae’n cwblhau “Rhaglen Arallgyfeirio Arweinyddiaeth” Addysg Uwch, sy’n cael ei hariannu gan Prifysgol Abertawe. Mae’n gweithio fel Cydlynydd Desg Gwasanaeth TG ym Prifysgol Abertawe, ac yn arwain tîm sy’n gweithredu fel y llinell gyswllt gyntaf ar gyfer digwyddiadau a chymwysiadau TG.

Yn ogystal â’i chyflawniadau proffesiynol, mae Shareena yn eiriolwr dros hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb ymhlith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yng Nghymru, gan gredu ei fod o’r pwys mwyaf.

Athro Stefan Doerr (FLSW), Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Bywyd Gwyllt yno (Prifysgol Abertawe) yn Brif Olygydd yr International Journal of Wildland Fire (CSIRO Publishing).

Mae Stefan Doerr yn Athro Gwyddor Tanau Tiroedd Gwyllt ym Mhrifysgol Abertawe (DU), yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Bywyd Gwyllt yno ac yn Brif Olygydd yr International Journal of Wildland Fire (CSIRO Publishing). Mae wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ar danau gwyllt ers dros dri degawd ar draws pob cyfandir sydd wedi’i effeithio gan danau, ac mae wedi bod mewn swyddi ymchwil cydweithredol yn Awstralia (Prifysgol Genedlaethol Awstralia, Prifysgol Deakin, Prifysgol Melbourne a CSIRO Canberra), Sbaen (Universitat de València), a’r UDA (Geological Survey, Denver).

Dan sylw yn ei waith mae effeithiau tanau gwyllt a’r ffyrdd o’u lliniaru, yn ogystal â phatrymau tanau byd-eang, rôl newid hinsawdd, tueddiadau a chanfyddiadau cymdeithasol o danau. Mae’n aelod o Dasglu Addasu i Newid Hinsawdd yr OECD, yn gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac mae’n gweithio’n agos ag academyddion, rheolwyr adnoddau naturiol, ymladdwyr tân a phartneriaid diwydiant yn y DU a thramor. Mae i’w weld yn aml ar y teledu, mewn newyddion argraffedig ac ar-lein yn y DU ac yn rhyngwladol, ac mae’n gweithio fel gwiriwr ffeithiau ar gyfer Climatefeedback.org, clymblaid fyd-eang o wyddonwyr yn gweithio i wella cywirdeb y sylw yn y cyfryngau.