Cynllun Grant Gweithdy Ymchwil 2023-2024
(Rownd 2)

Bwriad ein Grantiau Gweithdy Ymchwil ydy hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, a’r trydydd sector.

Rhagwelir y bydd pob prosiect Gweithdy yn arwain at ddatblygu rhwydwaith, neu at amlinellu syniad ar gyfer gwneud cais am brosiect grant yn y maes fydd yn cael ei archwilio, er mwyn darparu canlyniadau pendant a fydd o werth i’r gymuned academaidd a’r cyhoedd ehangach.

Sylwer mai bwriad y grantiau hyn yw annog a chefnogi amrywiaeth o gyfarfodydd a digwyddiadau i hyrwyddo’r gwaith o archwilio’r pwnc, ac nad yw un digwyddiad sy’n rhannu ymchwil wedi’i gwblhau neu ymchwil uwch yn gymwys o dan y cynllun hwn. Nid yw’r grant yn ymdrin â gweithgareddau a fyddai wedi digwydd beth bynnag (er enghraifft, wedi’u cysylltu â chynhadledd sy’n bodoli eisoes).

Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer grant unrhyw brosiect yw £1,000 fesul prosiect am gyfnod o 3-4 mis. Bydd y 2023-24 cynllun yn ariannu 7 grant i sefydliad yng Nghymru ar gyfer.

Edrychwch ar y prosiectau a gafodd eu hariannu gennym yn 2022/23.

AMCANION

Prif egwyddorion y cynllun ariannu ydy:

 • darparu ymchwil gydweithredol a rhyngddisgyblaethol
 • gweithio gyda phartneriaid allanol i gyd-gynhyrchu canlyniadau ymchwil ac i gyfnewid gwybodaeth
 • sicrhau bod egwyddorion ac arferion gorau mewn perthynas â gweithio rhyngddisgyblaethol yn cael eu mabwysiadu o’r cychwyn cyntaf, a chaniatáu ar gyfer datblygu partneriaethau gwirioneddol gydweithredol, a fydd yn darparu atebion i heriau cymhleth
 • ystyried a chyfrannu at saith nod lles Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • cynllunio ac adeiladu partneriaeth gydweithredol er mwyn paratoi i wneud cais o bosibl am gyfleoedd ariannu yn y dyfodol

THEMÂU

Mae’r Cynllun hwn yn gwahodd ceisiadau ar draws y themâu canlynol: :

 • Astudiaethau Cymru
 • Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Ymchwilydd Gyrfa Cynnar (unrhyw ddisgyblaeth) fel arweinydd prosiect

CYMHWYSEDD YMGEISWYR

 • Ymgeiswyr Arweiniol

Mae’n rhaid i Ymgeiswyr Arweiniol fod yn gyflogwr sydd wedi ei leoli yng Ngymru a bod yn un o’r canlynol: : 

 • yn academydd amser llawn neu ran-amser sydd yn cael ei gyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru;
 • yn ymarferydd amser llawn neu ran-amser, neu’n aelod o staff sy’n weithgar ym maes ymchwil yn y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, gydag ymrwymiad amlwg i addysgu ac ymchwil o fewn y sefydliad hwnnw.
 • Gall Ymgeiswyr Arweiniol fod ar gontract dros dro neu barhaol yn eu sefydliad.

Tîm y Prosiect

Gall tîm y prosiect gynnwys y canlynol hefyd::

 • ymchwilwyr academaidd eraill o unrhyw ddisgyblaeth,,
 • ymchwilwyr y tu allan i’r byd academaidd,
 • aelodau o’r cyhoedd neu grwpiau sy’n wynebu’r cyhoedd.

CYMHWYSEDD Y PROSIECT

Mae’n rhaid i geisiadau gynnwys dau sefydliad neu fwy.

Dylai’r Gweithdy fel ysgolheigion yn dod at ei gilydd yn gynnar yn y broses o gynllunio, ac yn datblygu menter ymchwil gydweithredol.

Nid yw’r grant yn ymdrin â gweithgareddau a fyddai wedi digwydd beth bynnag (er enghraifft, wedi’u cysylltu â chynhadledd sy’n bodoli eisoes).

Mae gan bob ffrwd feini prawf penodol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy yn y cais:

Astudiaethau Cymru

 • Amlinellwch berthnasedd y prosiect yng nghyd-destun Cymru

Ymchwilydd Gyrfa Cynnar

 • Amlinellu sut y caiff cydberthnasau eu datblygu ar draws cymunedau ymchwilwyr gyrfa cynnar, gan arwain o bosibl at gynigion arloesol yn y dyfodol sy’n dod â’r disgyblaethau at ei gilydd.
 • Diffinnir “ymchwilydd gyrfa cynnar” fel rhywun nad yw eto wedi sefydlu lefel sylweddol o annibyniaeth.  Nid yw myfyrwyr ôl-raddedig yn gymwys i wneud cais am gymorth grant gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

 • Amlinellu sut y caiff cydberthnasau eu datblygu rhwng ymchwilwyr gyrfa cynnar, gan arwain o bosibl at gynigion arloesol yn y dyfodol sy’n dod â’r disgyblaethau at ei gilydd.

AMRYWIAETH, TEGWCH A CHYNHWYSIANT (ATCH)

 Yn ogystal â’r prif ofynion cyfreithiol, dylai ymgeiswyr ystyried sut y byddant yn mynd i’r afael ag anghenion penodol yn gysylltiedig ag ATCh o’r cychwyn cyntaf, yn unol ag ymrwymiad y Gymdeithas o ATCh

SUT I YMGEISIO

Mae’r alwad am gynigion bellach ar gau. 

CYSYLLTU   NI

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Tîm Datblygu Ymchwilwyr:  ResearcherDevelopment@lsw.wales.ac.uk