Aelodau’r Grŵp Cynghori

Mae ein Grŵp Cynghori yn llywio cyfeiriad y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar a’i weithgareddau. Mae ei haelodaeth yn cynnwys pedwar aelod o’r Rhwydwaith, a phedwar o Gymrodyr y Gymdeithas.

Bydd aelodau’r Grŵp Cynghori yn asesu amgylchedd ymchwil presennol Cymru, ei chyfleoedd a’i rhwystrau, a bydd yn archwilio sut y gall y Gymdeithas ehangu ei gweithgareddau i ddatblygu gyrfaoedd ymchwilwyr.

 

Ein Hymchwilwyr Gyrfa Cynnar:

Dr Emily Cock

Prifysgol Caerdydd
Mae gennyf CV sydd ddim yn anarferol ar gyfer Ymchwilydd Gyrfa Cynnar mewn dyniaethau modern: Cwblheais fy ngradd PhD ym Mhrifysgol Adelaide (2013) tra'n addysgu yn yr adran honno, a threuliais bedair blynedd ym maes addysgu tymor byr, ymchwil, gweinyddol, a gwaith sydd ddim yn academaidd (gwinllannoedd, canolfan alwadau prifysgol, siop anrhegion amgueddfa...) yn Awstralia, America, a'r DU. Felly, rwyf bron ar ddiwedd y cyfnod 'gyrfa gynnar', ac yn ffodus iawn o fod wedi sicrhau cytundeb penagored yn 2020 fel Darlithydd mewn Meddygaeth Fodern Gynnar ac arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Adran Hanes Prifysgol Caerdydd. Roeddwn eisiau ymuno â Grŵp Cynghori Cymdeithas Ddysgedig Cymru oherwydd fy mod i eisiau i ymchwilwyr gyrfa cynnar yng Nghymru gael profiad gwell nag y mae cymaint o fy ffrindiau a fy nghydweithwyr wedi'i gael, ac rwy'n gweld Cymdeithas Ddysgedig Cymru mewn sefyllfa dda i hyrwyddo gwaith traws-sector, ymchwil cydweithredol, ysgolheictod, a dylunio cyllid fel ffyrdd allweddol o gadw a hyfforddi ysgolheigion iau ar draws disgyblaethau a sectorau, a chyfrannu at newid positif yng Nghymru

Dr Emrys Evans

Prifysgol Abertawe
Rwyf yn Uwch Ddarlithydd Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae fy ymchwil yn defnyddio sbectrosgopeg optegol a magnetig uwch i archwilio deunyddiau moleciwlaidd a'r priodweddau swyddogaethol sy'n deillio o electronau heb eu paru. Derbyniais Gymrodoriaeth Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme yn 2019. Yn 2020, dechreuais Gymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol i archwilio 'Ynni radicalaidd a rheoli troelli mewn electroneg organig’. Yn 2021, dyfarnwyd Medal Dillwyn i mi ar gyfer STEMM gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru am fy ngwaith ym maes optoelectroneg. Yn fy rôl ar y Grŵp Cynghori, fy nod yw cefnogi datblygu ymchwilwyr a'r amgylchedd ymchwil yng Nghymru, o safbwynt Ymchwilydd Gyrfa Cynnar cyfredol.

Dr Shareena Hamzah-Osbourne

Prifysgol Abertawe
Cyflwynais gais i ymuno â’r Grŵp Cynghori Datblygu Ymchwilwyr gan fy mod yn frwdfrydig ynghylch gwella amrywiaeth a chynwysoldeb Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yng Nghymru. Mae'n hanfodol i sefydliadau academaidd adlewyrchu a chefnogi eu cymunedau lleol ac ar yr un pryd, parhau i fod yn ymwybodol o natur hynod symudol a byd-eang Addysg Uwch ac ymchwil. Rwyf eisiau defnyddio fy sgiliau a fy mhrofiadau i helpu i greu cymuned o Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar ar draws Cymru, sy'n gallu gweithio gyda’i gilydd ac yn effeithiol i'r gorau o'u gallu mewn amgylchedd ymchwil amrywiol a chynhwysol. Yn 2018, cwblheais fy ngradd PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, lle rwyf wedi dysgu israddedigion amser llawn a myfyrwyr hŷn sy’n dychwelyd i addysg, gan ennill fy statws Cymrawd Academi Addysg Uwch yn 2020. Roeddwn i'n Gymrawd Florence Mockeridge ym Mhrifysgol Abertawe yn 2019-20, lle cymerais ran mewn cyfres o weithgareddau ymchwil rhyngddisgyblaethol, a fi yw'r Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Contemporary Women's Writing Association. Byddaf yn defnyddio’r holl brofiadau hyn i wrando ar leisiau Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar ar draws Cymru, a chynorthwyo Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ei hymdrechion i ddatblygu eu potensial.

Dr Lucy Trotter

Prifysgol Aberystwyth
Cwblheais fy ngradd BA (2014), MSc (2015) a PhD (2020) mewn Anthropoleg Gymdeithasol yn Ysgol Economeg Llundain. Yn 2019, cefais fy mhenodi'n ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle rwyf ar hyn o bryd yn addysgu ar draws modiwlau israddedig ac ôl-raddedig, ochr yn ochr â fy nyletswyddau gweinyddol fel Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig, Cyfarwyddwr Rhaglen Addysg MA (Cymru), a Hyrwyddwr Cydraddoldeb. Fy ngwaith ymchwil ar gyfer fy ngradd PhD oedd astudiaeth ethnograffig o gymuned Gymraeg ei hiaith sy'n byw yn Nhalaith Chubut, yr Ariannin. Bydd fy monograff, 'The Sound of Welsh Patagonia', sydd wedi ei seilio ar yr ymchwil hwnnw, yn cael ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru. Roedd fy mhrosiect ymchwil diweddaraf yn archwilio effaith y pandemig COVID-19 ar rieni sengl sy’n fyfyrwyr sy'n astudio mewn prifysgolion yn y DU. Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn materion sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, ac mae’r ffocws ar amrywiaethu ac ehangu aelodaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru yng nghynllun strategol 2018-2023 yn un o'r prif resymau pam yr oeddwn i eisiau ymuno â'r Grŵp Cynghori fel Cynrychiolydd Gyrfa Gynnar - mae'n cynrychioli Cymdeithas Ddysgedig Cymru flaengar, sy’n cyd-fynd â gwerthoedd, ymchwil ac ymarfer addysgu fy hun.

Ein Cymrodyr:

Yr Athro Alma Harris

(Cadeirydd y Grŵp Cynghori), Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe
Rwyf wedi gweithio'n rhyngwladol ar ymchwil ac ysgrifennu er mwyn deall a chefnogi arweinyddiaeth addysgol, polisi addysg a gwella ysgolion. Rydw i wedi bod yn Uwch Gynghorydd Polisi i Lywodraeth Cymru, yn cynorthwyo gyda'r broses o ddiwygio ar draws y system, ac wedi arwain ar ddatblygu a gweithredu cymhwyster meistr i bob athro newydd gymhwyso yng Nghymru. Gyda Banc y Byd, cyfrannais at raglenni datblygu ac ymchwil, gyda'r nod o gefnogi ysgolion mewn cyd-destunau heriol yn Rwsia. Rydw i wedi cefnogi Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar mewn amryw o ffyrdd yn ystod fy ngyrfa, ac wedi rhannu paneli â nhw. Rwyf yn edrych ymlaen at greu cyfleoedd i Gymrodyr y Gymdeithas weithio gydag Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn ein Rhwydwaith.

Yr Athro Raluca Radulescu

Prifysgol Bangor
Mae gen i brofiad helaeth o fentora Ymchwilwyr Ôl-raddedig /Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar drwy fy rolau gwahanol fel Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion (am fwy na deng mlynedd), gan redeg digwyddiadau a hyfforddiant ar gyfer ymchwilwyr Ôl-raddedig. Rwyf wedi cael swyddi arwain hefyd, fel Cyfarwyddwr Ymchwil, Effaith ac Ymgysylltu a chydlynydd uned Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Rwyf wedi cynnal nifer o gynlluniau hyfforddi, ac wedi gweithredu fel mentor ar y cynllun mentora merched mewn prifysgolion. Rwy'n rhan o nifer o bwyllgorau a grwpiau trafod perthnasol, gan gynnwys y Concordat ar gyfer Ymchwilwyr a phwyllgor achredu Athena Swan. Rwy'n eistedd ar gyrff cyllido cenedlaethol drwy gais (ar ôl bod yn aelod adolygu cyfoedion Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau am 11 mlynedd), ac rwy’n cynghori ar gyrff ariannu allanol/ rhyngwladol. Gan fy mod yn awdur dwy astudiaeth achos effaith (ar gyfer 2014 a 2021), rwyf yn ymwybodol iawn o'r angen i weithio gydag endidau y tu allan i’r byd academaidd, a hoffwn hwyluso hynny ar gyfer y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfaoedd Cynnar. Rwy'n croesawu'r cyfle hwn i gyfrannu at ddatblygu gyrfaoedd yr ymchwilwyr allweddol hyn yng Nghymru, ac rwy'n edrych ymlaen at helpu i ddatblygu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar ac Ymchwilwyr Canol Gyrfa.

Yr Athro Simon Hands

University of Liverpool
Yn fy marn i, y trawsnewidiad anoddaf sydd yn rhaid i unrhyw Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar ei oresgyn yw caffael annibyniaeth ymchwil, sydd yn cael ei nodi gan fynediad at adnoddau a phroffil cyhoeddi. Mae fy mhrofiad wedi bod mewn meysydd damcaniaethol o wyddoniaeth, lle mai sgil allweddol yw trefnu meddyliau, syniadau a llwyth gwaith i gynhyrchu cyhoeddiadau annibynnol (hyd yn oed un awdur efallai). Weithiau, mae'n anodd cydnabod blaenoriaethau ymchwil mwy hirdymor, yn enwedig mewn byd sy'n cael ei ddominyddu gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, bibliometrigau, llwythi addysgu cynyddol a’r cyfryngau cymdeithasol. Rwyf wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr arbrofol iau hefyd, ac yn deall yn rhy dda yr anawsterau enfawr sy'n gysylltiedig â chyfarparu labordy ymchwil. Rwyf eisiau gallu arwain Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar i wneud y dewisiadau a'r penderfyniadau gorau posibl i ddatblygu eu gyrfaoedd.
Professor Andrew Rowley

Yr Athro Andrew Rowley

Prifysgol Abertawe
Mae gennyf dros 35 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Addysg Uwch yng Nghymru, ac rwyf wedi gweld yr anawsterau cyson o ran denu a chadw ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth talentog yng Nghymru. Mae gen i wybodaeth uniongyrchol am hyn, yn sgil hyfforddi nifer fawr o fyfyrwyr ymchwil ac ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth yn ystod fy ngyrfa. Mae diffyg dilyniant gyrfaoedd a chyfraddau llwyddiant gwael wrth ddenu cyllid UKRI yng Nghymru yn faterion allweddol. Bydd y ffaith y byddwn yn colli arian oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio'n ddifrifol ar yr holl brifysgolion sydd yn cael eu gyrru gan ymchwil yng Nghymru ar lefelau myfyrwyr ymchwil ac ôl-ddoethurol. Fel rhan o'r Grŵp Cynghori, rwyf eisiau edrych ar sut y gall Cymru a'r Gymdeithas Ddysgedig helpu i fynd i'r afael â'r materion hyn, a fydd yn dod yn bwysig dros ben yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Newyddion RYGC Diweddaraf