Meini prawf ethol Cymrodyr

I fod yn gymwys i gael eu hethol, mae angen i enwebeion fodloni ein diffiniad o Gymrawd:

Bydd y Cymrodyr yn unigolion sy’n preswylio yng Nghymru, unigolion a anwyd yng Nghymru ond sy’n preswylio yn rhywle arall ac eraill sydd â chysylltiad penodol â Chymru; ym mhob achos bydd ganddynt hanes amlwg o ragoriaeth a chyflawniad mewn un o’r disgyblaethau academaidd neu, os ydynt yn aelodau o’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, byddant wedi gwneud cyfraniad nodedig i fyd dysg.

Bydd y meini prawf a’r mesur o arbenigrwydd wrth reswm yn amrywio rhwng gwahanol ddisgyblaethau a meysydd cyflawniad. Fodd bynnag ym mhob achos rydym ni’n diffinio rhagoriaeth yn nhermau:

  • Cyfraniadau’r Enwebai
  • Effaith y cyfraniadau hyn ar ddysg yng Nghymru ac yn ehangach
  • Gwreiddioldeb dulliau’r Enwebai yn y ddisgyblaeth neu’r proffesiwn, a’r cyfraniad at fywyd academaidd a chymdeithas yn ehangach
  • Statws proffesiynol yr Enwebai ymhlith ein Cymrodyr cyfredol a thu hwnt
  • Tystiolaeth o enw da cenedlaethol/rhyngwladol

Gallai fod gennych ddiddordeb hefyd yn ein meini prawf ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd.