Meini prawf ethol Cymrodyr

I fod yn gymwys i gael eu hethol, mae angen i enwebeion fodloni ein diffiniad o Gymrawd:

Bydd y Cymrodyr yn unigolion sy’n preswylio yng Nghymru, unigolion a anwyd yng Nghymru ond sy’n preswylio yn rhywle arall ac eraill sydd â chysylltiad penodol â Chymru; ym mhob achos bydd ganddynt hanes amlwg o ragoriaeth a chyflawniad mewn un o’r disgyblaethau academaidd neu, os ydynt yn aelodau o’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, byddant wedi gwneud cyfraniad nodedig i fyd dysg.

Bydd y meini prawf a’r mesur o arbenigrwydd wrth reswm yn amrywio rhwng gwahanol ddisgyblaethau a
meysydd cyflawniad. Rydym yn mesur cyflawniadau pob Enwebai yn ôl y cyfleoedd maen nhw wedi’u cael yn eu
gyrfa. Fodd bynnag, ym mhob achos, rydym yn diffinio rhagoriaeth yn nhermau’r meini prawf cyffredinol
canlynol:

  • Cyflawniad eithriadol (ansawdd eich cyflawniadau a’ch cyfraniadau at ddysgu)
  • Statws proffesiynol (cryfder eich enw da ymhlith eich cyfoedion)
  • Cyfraniadau ehangach (yr effaith rydych wedi’i chael ar bobl, sefydliadau neu gymdeithas ehangach)

Gallai fod gennych ddiddordeb hefyd yn ein meini prawf ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd.