Cyfleoedd

Grantiau Gweithdai Ymchwil

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad. Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu tair ffrwd ar gyfer 2022-23: Astudiaethau Cymru; Ymchwilydd Gyrfa Cynnar; Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.  Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 i gefnogi eich prosiect.

Cynllun Grant Cymru Ystwyth Cymru-Iwerddon

Bydd grant sydd yn cael ei ariannu gan Gymru a’i reoli gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o raglen Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, yn cynnig hyd at £12,500 ar gyfer un prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon.

Mae’r alwad am gynigion bellach ar agor.

Bydd angen i’r prosiect llwyddiannus fodloni’r ddau ofyniad cyffredinol canlynol:

1. Bod yn gais ar y cyd, gan gynnwys ymchwilwyr o sefydliad addysg uwch yng Nghymru ac Iwerddon

2. Archwilio materion sy’n ymwneud ag iaith, diwylliant a threftadaeth, a chanolbwyntio’n benodol ar ieithoedd brodorol, lleiafrifol a llai eu defnydd.

Bydd cyllid yn cael ei ddyfarnu yn yr hydref, a bydd angen i brosiectau gael eu cwblhau o fewn tri neu bedwar mis. 

Wythnos Genedlaethol Gwerthfawrogi 'Postdoc' y DU

‘Creu cysylltiadau ac ailddarganfod llawenydd’
Gweminar: 18 Medi 10.30 – 12.00

Beth yw ‘Postdoc’? Pa mor debyg/gwahanol yw hyn ar draws gwahanol ddisgyblaethau, a chyda’r ffocws cynyddol ar ymchwil ryngddisgyblaethol, sut gallwn gyfathrebu a chysylltu ar draws rhaniadau? Dewch i archwilio gyda ni yn y digwyddiad hwn, gan ddechrau gyda dehongliad comig gan Dave Chawner (https://www.davechawner.co.uk/), ac yna panel sgyrsiau a thrafodaethau dan arweiniad yr Athro Ian Sabroe a Dr Dieter Declercq, cyflwynwyr y podlediad ‘Conversations about Arts, Humanities and Health’ (https://research.kent.ac.uk/chmh/conversations-about-arts-humanities-and-health/), ar sut i greu amgylcheddau cydweithredol, torri ideolegau rhagdybiedig, ac ailddarganfod y llawenydd sy’n ein gyrru ymlaen gyda’r hyn rydyn ni’n ei wneud. gwneud!

Cofrestrwch yma https://lovepostdocs.azurelive.net/registration/creating-connections-rediscovering-joy/, a chofiwch y gallwch ddal i fyny ar ddigwyddiadau blaenorol a recordiwyd hefyd!

Edrychwch ar eu gwefan https://uk-postdoc-appreciation-week.webnode.co.uk/.

Medalau Dillwyn

Mae Medalau Dillwyn yn dathlu cyfraniad ymchwilwyr gyrfa cynnar sy’n gweithio yng Nghymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru. Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu tair medal am waith ym meysydd:
Y Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth
Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol
Y Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Busnes
Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran, ac mae’r rheini sydd wedi cymryd toriad yn eu gyrfa hefyd yn gymwys.
Mae’r enwebiadau ar gyfer Medal Dillwyn ar gau.    Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig ym mis Hydref 2023.  

 

Hyfforddiant ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

O bryd i’w gilydd, gallwn gynnig cymorth i ymchwilwyr gyrfa cynnar fynychu digwyddiadau hyfforddiant sydd yn cael eu cynnig gan ein partneriad. I dderbyn rhybudd am y cynigion diweddaraf, cofrestrwch i’r Bwletin Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

UK Young Academy

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn rhan o gydweithrediad gyda’r Academi’r Gwyddorau Meddygol, yr Academi Brydeinig, Yr Academi Beirianneg Frenhinol, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin, a’r Gymdeithas Frenhinol, i greu UK Young Academy.

Mae UK Young Academy yn cysylltu a datblygu unigolion talentog ym mlynyddoedd cynnar eu gyrfa o ystod eang o sectorau, fel y gallant gydweithio i wneud gwahaniaeth yn y byd. Mae’r Academi’n dwyn ynghyd arweinwyr newydd y DU o’r byd diwydiant, academia, meddygaeth, addysg, busnes, y celfyddydau, a phroffesiynau eraill. Mae eu haelodau’n cael eu dewis o bob rhan o’r DU, o amrywiaeth o gefndiroedd amrywiol ac ystod o brofiadau.

Mae ceisiadau ar gyfer UK Young Academy ar agor.

 

 

Newyddion RYGC Diweddaraf