Adeiladu Rhwydwaith: y ddwy wers allweddol rydyn ni’n meddwl bod angen i chi eu gwybod

Nid oes angen dweud wrth neb am werth rhwydweithiau. Mae’r pwysigrwydd a roddir iddynt yn amgylchedd addysg uwch Cymru yn glir oherwydd y pwyslais ar ‘gydlyniant’ a ‘chydweithio’ yng ngweledigaeth strategol addysg drydyddol ac ymchwil Llywodraeth Cymru.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi bod yn datblygu ei Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar, sy’n rhan o’n rhaglen ehangach i ddatblygu ymchwilwyr. Daeth y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar i’r amlwg oherwydd y farn y byddai ymchwilwyr yng Nghymru ar ddechrau eu gyrfa yn elwa o’r cyfleoedd i rwydweithio â chyfoedion mewn ystod o sefydliadau sy’n cynnal ymchwil ar draws Cymru, gan gynnwys, ond nid yn unig, prifysgolion, waeth beth yw eu harbenigedd pwnc.

Efallai bod llwyddiant y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar wedi rhagori ar ein disgwyliadau ac mae bellach, yn nodwedd gydnabyddedig o amgylchedd AU Cymru. Cyfrannodd y llwyddiant hwn at y cytundeb partneriaeth hirdymor diweddar y gwnaethom ei lofnodi gyda CCAUC, a oedd yn cydnabod sut roedd y Rhwydwaith yn helpu i gyflawni targedau strategol allweddol Cymru.

Yfory (16/06/24), bydd y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn cynnal ei hail golocwiwm, sy’n dod ag Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar at ei gilydd i gyflwyno eu gwaith, cymryd rhan mewn gweithdai a seminarau ac, wrth gwrs, rhwydweithio. Bydd tua 100 o bobl yn mynychu’r digwyddiad, a gynhelir ym Mangor, ac sy’n dwyn y teitl ‘Cymru Gysylltiedig’. Mae dwy ran i’r thema hon: mae’r cyflwyniadau a’r seminarau i gyd yn ystyried sut y gall Cymru ddod â’i chryfderau niferus at ei gilydd i weithio mewn ffyrdd cydweithredol sydd o fudd i gymdeithas ehangach. Mae hefyd yn pwysleisio bod cysylltu ymchwilwyr ar draws sefydliadau ac arbenigeddau yn hanfodol i gynhyrchu’r atebion dychmygus sydd eu hangen arnom wrth wynebu heriau’r 21ain ganrif.

Felly beth yw’r ddwy wers allweddol rydyn ni wedi’u dysgu wrth wneud i Rwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar dyfu i’w safle cryfder presennol?

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod aelodau’r rhwydwaith yn rhan o’i brosesau gwneud penderfyniadau. Mae’r seminarau rydym yn eu cynnal trwy gydol y flwyddyn a thema’r colocwiwm i gyd yn cael eu hysgogi gan aelodau’r rhwydwaith. Yn amlwg,  mae’n hanfodol adeiladu o’r gwaelod i fyny, er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith yn berthnasol i’r bobl y mae wedi’u cynllunio i’w cefnogi.

Yn ail, ni allwch orbwysleisio pwysigrwydd cael pwyllgor trefnu sy’n cael rôl gyfranogol, yn hytrach na chynghorol yn unig. Mewn geiriau eraill, gwnewch eich pwyllgorau yn weithredol, yn hytrach na’n oddefol. Mae ein pwyllgor yn cynnwys Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar a Chymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Maent wedi helpu i ddatblygu thema’r colocwiwm, ac mae eu cyfranogiad yn creu’r cysylltiadau sydd wrth wraidd y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar.

Mae llawer iawn arall yn mynd i mewn i’r Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar, ond mae cael y ddwy agwedd hyn mewn golwg yr holl amser, yn ein tyb ni, yr hyn sydd wedi rhoi’r fath ysgogiad iddo dros gyfnod byr. Mae’n annog ymchwilwyr i gamu i mewn i ofod o gyfnewid gwybodaeth rhyngddisgyblaethol a thraws-sefydliadol. Defnyddio cryfder cyfunol sefydliadau yng Nghymru yw sut y gallwn ddatblygu arweinwyr ymchwil yn y dyfodol, a chynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar neu am raglen datblygu ymchwilwyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn researcherdevelopment@lsw.wales.ac.uk.

Rydym bob amser yn hapus i gysylltu â chi.