Gwybodaeth i Gymrodyr 2024

Cyfarfod Cyfeiriadu Cymrodyr Newydd  

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni mewn un o ddwy sesiwn Zoom ar gyfer Cymrodorion Newydd, y byddwn yn eu cynnal yn ystod yr wythnos cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM): ar ddydd Llun 13 Mai, 16:30-17:30, a dydd Iau 16 Mai, 10:30-11:30. Bydd hwn yn gyfle i chi ddysgu mwy am y Gymdeithas, i gwrdd â rhai o’n staff a’n swyddogion ac i ddysgu am y gwahanol ffyrdd rydym yn gwahodd ein Cymrodorion i fod yn rhan o waith y Gymdeithas.   Cynhelir y ddwy sesiwn yn yr un fformat felly dim ond un sesiwn sydd angen i chi ei mynychu.  Cysylltwch â’r Swyddog Cymrodoriaeth, Fiona Gaskell, i fynegi eich diddordeb a byddwch yn derbyn y ddolen Zoom berthnasol.

Os nad ydych chi’n gallu mynychu unrhyw un o’r sesiynau hyn ac os hoffech gael sgwrs â ni am sut y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, rhowch wybod i ni a gallwn drefnu sgwrs ar amser sy’n addas i chi.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle gwych i ddysgu am y gwaith rydym ni a’n Cymrodyr wedi bod yn ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf, ac i groesawu ein Cymrodyr newydd yn swyddogol. Mae’n nodi dechrau blwyddyn 2024-25 y Gymdeithas hefyd.

Mae pob Cymrodyr yn gymwys i fod yn bresennol. Gobeithiwn weld nifer ohonoch chi wyneb yn wyneb, ond byddwn hefyd yn ffrydio’r cyfarfod yn fyw ar gyfer y rheiny nad ydynt yn gallu bod yno.

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hybrid ar ddydd Mercher 22 Mai 2024, yn Sbarc.

Os hoffech fod yn bresennol, cofrestrwch yma.

Cinio i Gymrodyr

Mae’n bleser gan yr Athro Hywel Thomas, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru eich gwahodd chi i ymuno ag ef mewn Cinio i Gymrodyr.

Mae’r digwyddiad yn agored i westeion a wahoddwyd a Chymrodorion yn unig; nid oes modd trosglwyddo eich tocyn. 

Hoffem ddiolch i Taran Therapeutics am gefnogi’r cinio yn ariannol. Mae hyn wedi ein galluogi i wahodd ein Cymrodyr heb fod cost ormodol yn rhwystr.

Sylwch y bydd tâl enwol i sicrhau eich lle. Mae hyn er mwyn sicrhau presenoldeb llawn a bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at waith ehangach y Gymdeithas.

Byddwch yn gallu talu’r £10 hwn drwy Drosglwyddiad Banc (am ddim cost i’r Gymdeithas) neu gerdyn credyd/debyd (am gost fechan i’r Gymdeithas). Bydd gennych hefyd yr opsiwn i ychwanegu rhodd ychwanegol os dymunwch.

Archebwch yn gynnar i sicrhau eich tocyn (Tocyn i’r cinio am Cymrodyr a etholwyd yn 2024).

Cyfle i Gyfrannu i’r Gymdeithas yn awr 

Fel Cymrawd, cewch gyfleoedd lu i gymryd rhan yng ngwaith y Gymdeithas. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Enwebu Cymrodyr yn y dyfodol ac eistedd ar un o’n pwyllgorau sy’n craffu ar enwebiadau
  • Helpu i ffurfio strategaeth a gweithgareddau’r Gymdeithas drwy ymgeisio i ymuno â’n Cyngor neu bwyllgorau eraill (cewch eich hysbysu pan fydd llefydd gwag ar gael)
  • Cymryd rhan yn ein gwaith i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr yng Nghymru drwy’r gweithgareddau ar gyfer ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar.
  • Gweithio gyda Chymrodyr eraill i gynnig cyngor neu gyfarwyddyd polisi yn eich maes arbenigedd
  • Ymuno â ni mewn digwyddiadau i ddathlu ymchwil o Gymru ac i rwydweithio â Chymrodyr eraill, megis ein seremoni cyflwyno medalau blynyddol.
  • Pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer y Llywydd, aelodau o’r Cyngor a Chymrodyr y dyfodol

Rydym yn ffurfio gweithgor i adolygu medalau’r Gymdeithas, a ddyfernir bob blwyddyn i gydnabod ymchwil rhagorol yng Nghymru ac ar gyfer Cymru, ac ychwanegu atynt. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r grŵp newydd hwn, cysylltwch ag Helen Willson (Rheolwr Ymgysylltu Strategol). 

Ffioedd

Mae’n rhaid i Gymrodyr newydd dalu ffi mynediad o £90. Mae ffi danysgrifio flynyddol o £180 (£90 i’r rheini sy’n 70 neu fwy ar 24 Mai 2023) hefyd. Mae’r rheini dros 84 oed yn cael eu heithrio rhag talu ffioedd mynediad a thanysgrifio. Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân ynglŷn â’r ffioedd hyn (byddwch wedi derbyn eich anfoneb gyntaf erbyn 30 Mehefin 2024). Mae ffioedd tanysgrifio yn elfen bwysig o’n cyllideb; mae’r Gymdeithas yn hynod ddiolchgar i’n holl Gymrodorion am eu cymorth. 

Dymunwn sicrhau nad yw ffioedd yn rhwystr rhag Cymrodoriaeth. Felly gall Cymrodorion ac Enwebeion ar gyfer y Gymrodoriaeth wneud cais am hepgor neu gwtogi ffi ar unrhyw adeg.  Mae’r polisi’n egluro sut y byddwn yn ymdrin â phob cais yn deg, yn gydradd ac yn gyfrinachol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Helen Willson (Rheolwr Ymgysylltu Strategol).  

Caiff Cymrodorion hefyd eu hannog i gofrestru ar gyfer Rhodd Cymorth drwy gwblhau’r ffurflen syml hon: Cefnogi Rhodd Cymorth. Gan ein bod yn elusen gofrestredig, mae hyn yn golygu bod taliadau tanysgrifiadau yn werth 25% ychwanegol i’r Gymdeithas. Mae rhai cymrodorion hefyd yn dewis gwneud rhoddion ychwanegol rheolaidd neu achlysurol er mwyn cefnogi ein gwaith. 

Proffil Gwefan

Byddwch yn cael eich ychwanegu at ein gwefan: Y Cymrodyr. A fedrwch chi anfon llun sy’n addas i’w gyhoeddi ar-lein ar gyfer eich proffil at Fiona Gaskell? Mae datrysiad 150dpi yn well.