Polisi Rhyddhad Ffioedd

Cyflwyniad

Mae ein Cymrodyr yn talu ffi ymuno untro pan gânt eu derbyn i’r Gymdeithas, ac yna byddant yn talu ffi danysgrifio flynyddol. Mae’r ffioedd hyn yn ffynhonnell incwm bwysig i’r Gymdeithas a’i gwaith.

Fodd bynnag, rydym eisiau sicrhau nad yw ffioedd yn rhwystr i ymuno â’r Gymrodoriaeth. O’r herwydd, mae modd i Gymrodyr ac Enwebeion ar gyfer y Gymrodoriaeth wneud cais i hepgor neu ostwng ffioedd ar unrhyw adeg. Mae’r polisi hwn yn esbonio sut y byddwn yn delio â phob cais mewn modd teg a chyfrinachol.

Gostyngiadau a roddir ar waith yn awtomatig:

  • Bydd y Gymdeithas yn hepgor pob ffi ar gyfer Cymrodyr dros 85 oed.
  • Bydd y Gymdeithas yn gostwng ffioedd 50% ar gyfer Cymrodyr dros 70 oed.

Achosion pan fydd angen i Gymrodyr (neu rywun arall ar eu rhan) gysylltu â’r Gymdeithas Ddysgedig i ofyn am hepgor neu ostwng ffioedd:

  • Pan fo Cymrodyr (neu Enwebeion ar gyfer y Gymrodoriaeth) yn credu bod/y byddai’r ffi yn rhwystr i’w cyfraniad, bydd y Gymdeithas yn ystyried hepgor rhywfaint neu’r cyfan o’r ffioedd am gyfnod cytunedig.
  • Pan fo Cymrodyr yn ddifrifol wael, fel arfer bydd y Gymdeithas yn hepgor eu ffioedd hyd nes y clywir eu bod wedi gwella’n llwyr.

Ni cheir unrhyw ffiniau penodol ar gyfer cyflwyno ceisiadau o’r fath. Yn hytrach, byddwn yn ystyried yr holl geisiadau a gyflwynir gan Gymrodyr neu Enwebeion yn ôl eu teilyngdod.

Pan fydd Cymrodyr yn derbyn gostyngiad yn eu ffioedd neu’n derbyn y bydd eu ffioedd yn cael eu hepgor, ni fydd hynny’n effeithio ar eu statws o fewn y gymdeithas. Byddant yn parhau i allu elwa ar unrhyw fuddion a bydd modd iddynt barhau i gymryd rhan yn y sefydliad yn yr un modd â phob un o’n Cymrodyr, yn cynnwys defnyddio’r llythrennau a gânt ar ôl eu henw wedi iddynt gael eu hethol.

Y broses ar gyfer gwneud cais i ostwng neu hepgor ffioedd:

  1. Dylai Cymrodyr neu Enwebeion sy’n dymuno gwneud cais i hepgor neu ostwng ffioedd lenwi’r ffurflen ‘Gostwng neu Hepgor Ffioedd’ a’i hanfon at y Prif Weithredwr [oharrison@lsw.wales.ac.uk], gan nodi ei bod yn Gyfrinachol. Fel arall, gall Enwebeion ofyn i’r sawl a’u cynigiodd gyflwyno cais o’r fath ar eu rhan.
  2. Bydd y Prif Weithredwr yn ystyried y cais gyda’r Rheolwr Ymgysylltu Strategol, sef y sawl sy’n gyfrifol am bolisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Gymdeithas, ac fel arfer bydd yn ymateb i’r ymgeisydd o fewn 3 wythnos, gan gyflwyno penderfyniad. Bydd y cynnig i ostwng neu hepgor ffioedd yn nodi am ba hyd y bydd y ffioedd yn cael eu gostwng neu eu hepgor. Bydd yr wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol.
  3. Os rhoddir caniatâd i’r cynnig, bydd y caniatâd hwnnw’n cael ei rannu gyda’r Swyddog Cyllid. Yr unig wybodaeth a gaiff y Swyddog Cyllid yw canlyniad ariannol y cais i ostwng/hepgor ffioedd – ni fydd yn cael unrhyw fanylion am y cais. Yna, bydd ffurflen wreiddiol yr ymgeisydd ar gyfer Gostwng neu Hepgor Ffioedd yn cael ei dileu.
  4. Bydd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Ymgysylltu Strategol yn cadw holl fanylion y cais yn gyfrinachol. Fodd bynnag, byddwn yn cadw cofnod dienw o’r penderfyniadau er mwyn ein helpu i wneud penderfyniadau cyson yn y dyfodol. Bydd y cofnod hwn, ynghyd â cheisiadau dienw unigol, yn cael eu rhannu gyda Chlerc a Thrysorydd y Gymdeithas, at ddibenion llywodraethu.
  5. Fel arfer, pan fydd ceisiadau i hepgor/gostwng ffioedd yn ymwneud â chyfnod sy’n hwy na blwyddyn, byddwn yn gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus ailymgeisio’n flynyddol er mwyn sicrhau bod ein cofnodion ariannol yn gyfredol. Mewn rhai amgylchiadau, byddwn yn hepgor y broses hon – cewch eich hysbysu ynglŷn â hyn yn yr ymateb a gewch i’ch cais.

Addasu’r cymorth neu dynnu’r cymorth yn ôl

Pe bai amgylchiadau’r Cymrawd neu’r Enwebai yn newid ar ôl i’w ffioedd gael eu gostwng neu eu hepgor, gan olygu nad oes angen gostwng neu hepgor y ffioedd mwyach, dylai’r Cymrawd neu’r Enwebai roi gwybod i’r Prif Weithredwr cyn gynted ag y bo modd.

Nodiadau ychwanegol i Enwebeion

Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd Enwebeion yn dymuno bwrw ymlaen â’u henwebiad oni bai eu bod yn gwybod y bydd eu ffioedd yn cael eu gostwng neu eu hepgor. Dylai Enwebeion o’r fath gyflwyno cais o leiaf fis cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebu ar gyfer y Gymrodoriaeth, er mwyn gwneud yn siŵr y ceir digon o amser i wneud penderfyniad. Er mwyn sicrhau y gallant gadw at y dyddiad cau, cynghorwn Enwebeion i barhau i weithio ar eu henwebiad tra byddant yn aros am benderfyniad. Ni fydd y cais hwn yn cael ei rannu gyda’r Pwyllgor Craffu na’r Cyngor Arbennig a fydd yn cyflwyno argymhellion ynglŷn â’r Gymrodoriaeth, ac ni fydd yn cael unrhyw effaith ar eu penderfyniad.

Yr unig bwrpas sydd wrth wraidd gostwng neu hepgor ffioedd ar gyfer Enwebeion yw cynnig sicrwydd ariannol. Nid yw’n arwydd o ba mor debygol yw’r Enwebeion o gael eu hethol ar y Gymrodoriaeth.

Ffurflen Gais ar gyfer Gostwng neu Hepgor Ffioedd