Polisi Rhyddhad Ffioedd

Cyflwyniad  

Gofynnir i gymrodyr dalu ffi ymuno untro a ffi tanysgrifio flynyddol. Mae’r ffioedd hyn yn darparu ffynhonnell bwysig o incwm i’r Gymdeithas, ond rydym eisiau sicrhau nad ydynt byth yn rhwystr i Gymrodoriaeth. Felly, gall Cymrodyr ac Enwebeion ar gyfer Cymrodoriaeth wneud cais i hepgor neu ostwng unrhyw ffioedd.

Mae’r polisi hwn yn esbonio sut y byddwn yn penderfynu a ddylid cynnig hepgor neu ostwng unrhyw ffioedd, a sicrhau bod gennym ddull cyson o ddelio â cheisiadau o’r fath.

Mathau o ryddhad ffioedd

• Bydd y Gymdeithas yn hepgor yr holl ffioedd ar gyfer Cymrodyr sydd dros 85 oed.

• Bydd y Gymdeithas yn gostwng ffioedd 50% ar gyfer pob Cymrodyr dros 70 oed.

• Pan fydd y Gymdeithas yn cael gwybod bod Cymrawd yn ddifrifol wael, bydd y Gymdeithas fel arfer yn hepgor eu ffioedd tan eu bod nhw wedi gwella’n llwyr.

• Yn hytrach, bydd pob cais gan Gymrawd neu enwebai yn cael eu hystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun.

The Nid oes paramedrau penodol ar gyfer gwneud cais o’r fath. Yn hytrach, bydd pob cais gan Gymrawd neu enwebai yn cael eu hystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun.

Y broses ar gyfer asesu ceisiadau am ryddhad

1. Dylai unrhyw Gymrawd neu enwebai sy’n dymuno gwneud cais i hepgor neu ostwng eu ffioedd ysgrifennu at y Prif Weithredwr i roi gwybod iddynt am eu hamgylchiadau ariannol a bod angen Rhyddhad arnynt. Fel arall, gall Enwebeion ofyn i’w Cynigydd wneud y cais hwn.

2. Bydd y Prif Weithredwr yn rhoi copi o’r polisi hwn i’r ymgeisydd ac, os oes angen, yn eu gwahodd i ddarparu rhagor o wybodaeth i gefnogi’r panel i wneud ei benderfyniad (gweler 3).

3. Bydd panel o dri yn cael ei gynnull gan y Llywydd i ystyried y cais am ryddhad.

Yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir, bydd y panel yn cytuno p’un a ddylid cynnig rhyddhad neu beidio, ar ba lefel, ac am ba gyfnod (os yw’n berthnasol). Mae penderfyniad y panel yn derfynol.

4. Bydd y Prif Weithredwr yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am benderfyniad y panel.

5. Bydd manylion y rhyddhad, os y’i dyfarnir, yn cael eu cofnodi gan y Swyddog Cyllid a Gweinyddol. Bydd y cais gwreiddiol am ryddhad ffioedd yn cael ei ddileu unwaith y bydd hyn wedi digwydd.

6. Bydd aelodau’r panel a’r Prif Weithredwr yn trin holl fanylion y cais yn gyfrinachol. Fodd bynnag, byddwn yn cadw cofnod dienw o benderfyniadau, i’n helpu i wneud penderfyniadau cyson yn y dyfodol.

Tynnu rhyddhad yn ôl neu ei addasu

Os bydd amgylchiadau Cymrawd neu enwebai yn newid ar ôl i ryddhad ffioedd gael ei ddyfarnu, ac nad oes angen y rhyddhad arnynt rhagor, dylai’r Cymrawd neu’r enwebai roi gwybod i’r Prif Weithredwr ar y cyfle cyntaf posib.

Nodiadau ychwanegol i Enwebeion

Mewn rhai achosion, efallai na fydd Enwebeion eisiau bwrw ymlaen ag enwebiad, oni bai eu bod yn gwybod y bydd rhyddhad yn cael ei roi. Dylai Enwebeion o’r fath wneud cais am ryddhad o leiaf fis cyn y dyddiad cau ar gyfer anfon enwebiadau i Gymrodoriaeth, er mwyn rhoi amser i’r panel wneud ei benderfyniad. Er mwyn sicrhau eu bod yn gallu anfon eu ceisiadau erbyn y dyddiad cau, rydym yn cynghori Enwebeion i barhau i weithio ar yr enwebiad tra’n aros am benderfyniad.

Bwriad penderfyniad i roi rhyddhad i enwebai ydy i ddarparu sicrwydd ariannol yn unig. Mae’r penderfyniad hwn yn gwbl ar wahân i’r broses o asesu enwebiadau i Gymrodoriaeth. Nid yw’n rhoi unrhyw arwydd o debygolrwydd yr enwebai o gael ei ethol i’r Gymrodoriaeth.