Felly, rydych chi eisiau enwebu rhywun i ddod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ond dydych chi ddim yn hollol siŵr sut i wneud hyn…

…rydyn ni’n esbonio popeth yma.

Mae ein Cymrodyr yn dod o bob disgyblaeth ar draws y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau. Mae nifer fawr yn dod o’r proffesiynau ac o’r gymdeithas ddinesig hefyd. Mae gan bob un ohonynt rywfaint o gysylltiad â Chymru.


Sut mae enwebu rhywun yn gweithio

Mae Cymrodyr Newydd yn cael eu henwebu gan Gymrodyr presennol. Mae’r ffenestr ar gyfer enwebu yn rhedeg rhwng 1 Mehefin a 31 Hydref. Mae hyn yn golygu y gallwch enwebu rhywun nawr.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal y sesiynau ar-lein canlynol yn seiliedig ar brofiad cadarnhaol o’r blynyddoedd diwethaf:

1. Sesiynau gwybodaeth ar gyfer Cymrodyr presennol sydd eisiau darganfod mwy am sut i enwebu rhywun fel Cymrawd newydd

  • Dwy sesiwn, un sy’n canolbwyntio ar ein ffrwd academaidd, a’r llall sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant, masnach, y celfyddydau a phroffesiynau.
  • Bydd y sesiynau’n archwilio’r camau sydd angen i chi eu cymryd, a’r amserlenni a’r ffurflenni sydd angen i chi eu llenwi.

2. Sesiynau gwybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn Gymrawd

  • Ynghyd â sesiwn sy’n agored i bawb (4 Gorffennaf | Cofrestru byddwn yn cynnal sesiynau ar wahân i fenywod yn unig (27 Mehefin | Cofrestru), ar gyfer pobl o gefndir ethnig lleiafrifol (25 Mehefin | Cofrestru), ac i unrhyw un sy’n gweithio yn y sectorau diwydiant, masnach, y celfyddydau a phroffesiynau (26 Mehefin | Cofrestru).
  • Gwybodaeth am beth yw’r Gymrodoriaeth, beth yw’r llwybr at enwebu, a beth sydd eu hangen gan ddarpar enwebeion.
  • Bydd Cymrodyr presennol yn helpu i gyflwyno’r sesiynau yn unol â’u cefndir eu hunain a, lle bo’n berthnasol, nodweddion gwarchodedig.

Bydd cyfle yn yr holl sesiynau hyn i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Os ydych chi’n mynychu sesiwn, nid oes unrhyw rwymedigaeth na disgwyliad y byddwch chi naill ai’n mynd ymlaen i enwebu rhywun neu eisiau cael eich enwebu eich hun (er ein bod yn gobeithio, wrth gwrs, y byddwch chi.)


Y gwaith papur

Mae gan ein gwefan gyfoeth o wybodaeth am y camau rydych chi’n eu cymryd pan fyddwch chi’n enwebu rhywun. Fodd bynnag, yn fyr, mae angen y ffurflenni canlynol:

• Ffurflen Enwebu Mae hon yn cael ei chwblhau gan y Cymrawd sy’n enwebu Cymrawd newydd. Mae’r ffurflen hon yn cael ei llofnodi gan Eilydd. Bydd angen ysgrifennu rhwng 300 – 450 o eiriau ar y mwyaf fan hyn.

• Ffurflen Tystiolaeth yr Enwebai. Mae hon yn cael ei chwblhau gan y darpar Gymrawd newydd. Mae lle i amlinellu eu cysylltiad â Chymru ac i grynhoi anrhydeddau a chyflawniadau, yn ogystal â statws proffesiynol ac effaith ehangach.

• Adroddiad Cefnogwr Gwybodus. Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gwblhau gan rywun sy’n gyfarwydd â gwaith yr enwebeion. Nid yw’r datganiad ategol yn gofyn am fwy na 500 o eiriau.


Gwella ein hamrywiaeth

Rydym yn parhau i wneud gwella amrywiaeth y Gymrodoriaeth yn flaenoriaeth allweddol.

1. Rydym yn annog pob un o’n Cymrodyr i gryfhau ac amrywiaethu ein cymrodoriaeth sydd eisoes yn arbennig, drwy enwebu rhywun o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr ydym yn credu sydd yn cael ei dangynrychioli yn ein cymrodoriaeth.

2. Gostyngodd nifer y Cymrodyr newydd sy’n fenywod o 50% yn 2023 i 33% yn 2024. Rydym yn gwybod bod yn rhaid i ni weithio’n galed i gynnal y cynnydd diweddar wrth ethol Cymrodyr Benywaidd.

3. Rydym yn parhau i weithio gyda’n gweithgor Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant i adnabod meysydd eraill lle nad ydym yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru eto.