Crynodeb Ymchwil Cymru: Meddygaeth a Gwyddorau Meddygol – Ionawr 2022

Edrychwn ar rywfaint o’r ymchwil sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod yr wythnosau diwethaf o’r adrannau  meddygaeth, seicoleg ac astudiaethau iechyd ym mhrifysgolion Cymru.

Atebodd y disgyblion gwestiynau am eu gallu i ganolbwyntio, eu cymhelliant a’u brwdfrydedd, ac a oeddent yn hyderus yn eu gallu i ddysgu. Drwy ddadansoddi eu hymatebion, dangoswyd bod profiadau dysgu ar-lein disgyblion yn llawer llai cadarnhaol na’u profiadau o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Arbenigwyr yn datgan bod dysgu ar-lein yn ystod y cyfnodau clo wedi effeithio ar les plant

As well as reducing the chance of getting a common cold, our recent research shows that vitamin D supplementation reduces the severity and duration of common colds.

Vitamin D supplements may reduce the duration of the common cold

Gall cyffuriau sy’n helpu pobl â sglerosis ymledol (MS) i reoli’r cyflwr leihau effeithiolrwydd brechlynnau COVID-19.

Gwybodaeth newydd am effaith cyffuriau atal imiwnedd ar effeithiolrwydd brechlynnau COVID-19

“Mae ein hastudiaeth yn awgrymu bod wynebau’n cael eu hystyried fwyaf deniadol y tu ôl i fasgiau wyneb meddygol. Gall hyn fod oherwydd ein bod yn arfer gweld gweithwyr gofal iechyd yn gwisgo masgiau glas ac erbyn hyn rydym yn cysylltu’r rhain â phobl mewn proffesiynau gofalgar neu feddygol.”

Astudiaeth yn awgrymu bod gwisgo masgiau wyneb yn ‘gwneud i bobl edrych yn fwy deniadol