Y rolau allweddol sydd bellach ar agor i Gymrodyr – gwnewch gais

Mae’n bleser gennym wahodd Cymrodyr i wneud cais i ymuno â Phwyllgorau y Gymdeithas. Y Cyngor yw ein bwrdd ymddiriedolwyr. Mae’r Aelodau’n gyfrifol am lywodraethu, strategaeth a chynlluniau cyffredinol y Gymdeithas, sy’n Elusen Siarter Frenhinol. Mae’r Cyngor yn sicrhau bod y Gymdeithas yn cydymffurfio â’i dogfen lywodraethu a’r gyfraith, a’i bod yn rheoli ei hadnoddau’n gyfrifol.

Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant

Mae’r Gymdeithas yn cael ei chyfoethogi gan wahanol gefndiroedd a safbwyntiau ein Cymrodyr, ac rydym yn awyddus i dderbyn ystod amrywiol o geisiadau.

Cyfnodau’r swydd

Gwahoddir Cymrodyr y Gymdeithas i gyflwyno cais ar gyfer y rolau hyn, gan wasanaethu am dair blynedd, o ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar 22 Mai 2024 hyd at ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir yn 2027.

Eleni, mae un swydd ar gael ar y Cyngor. Mae Aelod presennol o’r Cyngor, sy’n gymwys i gael ei hail-ethol, wedi nodi ei barodrwydd i wneud cais eto:

  • Mae’r Athro Kirsti Bohata wedi mynychu 7 allan o 12 cyfarfod.

Noder, lle bo aelodau presennol o’r Cyngor yn gymwys i gael eu hail-ethol am ail dymor, mae’n rhaid iddynt ailymgeisio ac ymgeisio mewn etholiad. Os cawn fwy o geisiadau nag yw’r nifer o lefydd sydd ar gael, cynhelir etholiad.

Y broses gwneud cais

Dylai’r Cymrodyr sy’n bwriadu ymgeisio sylwi ar yr wybodaeth ganlynol: rhaid cyflwyno ceisiadau ar y Ffurflen Gais a’u dychwelyd naill ai trwy e-bost (clerk@lsw.wales.ac.uk) neu trwy’r post i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen. Rhaid i’r holl geisiadau gyrraedd erbyn dydd Mercher 07 Chwefror 2024 fan hwyraf.

Ffurflen Gais

Rheolau a rheoliadau

Mae ein Rheoliadau, sy’n llywodraethu’r Cyngor a’n holl bwyllgorau, ar gael yma.