STEMM1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Anaestheteg
Anatomeg a Ffisioleg
Biobeirianneg
Deintyddiaeth
Epidemioleg a Gwybodeg Feddygol
Gwyddor Bwyd a Maeth
Meddygaeth Fforensig
Geneteg Ddynol
Delweddu
Haint ac Imiwnedd
Biocemeg Feddygol
Meddygaeth a Meddygaeth Foleciwlaidd
Niwroleg a Seiciatreg
Niwrowyddoniaeth
Obstetreg a Gynaecoleg
Oncoleg
Pediatreg
Patholeg ac Imiwnoleg
Ffarmacoleg a Thocsicoleg
Gwyddorau Milfeddygol Rhag-glinigol
Gofal Sylfaenol
Proffesiynau’n Gysylltiedig â Meddygaeth
Seicoleg
Iechyd Cyhoeddus a Chlefydau Heintus
Llawfeddygaeth
Meddygaeth Filfeddygol
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Keith Lloyd (Abertawe)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Keith Harding (Caerdydd)
Yr Athro Peter Andrew (Caerlŷr)
Yr Athro Monica Busse (Caerdydd)
Yr Athro Shareen Doak (Abertawe)
Yr Athro Ann John (Abertawe)
Yr Athro Andrew Lever (Caergrawnt)
Yr Athro Ruth Northway (De Cymru)
Yr Athro Helen Stokes-Lampard (Academi’r Colegau Meddygol Brenhinol & Birmingham)
Yr Athro Elizabeth Treasure (Aberystwyth)
Yr Athro Christopher Wood