Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

WEDI’I OHIRIO: ‘Trwy Brism Iaith’

Rydym heddiw wedi cymryd y penderfyniad anodd i ohirio ein Symposiwm ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd, ‘Trwy Brism Iaith’.  Mae hyn mewn ymateb i’r feirws Covid-19.  Fe gymerom y penderfyniad gan wybod yr ymdrech a wnaeth llawer o bobl i ddod â'r digwyddiad yn fyw. Roedd y siaradwyr a gweste... Read More

Yr Athro Hywel Thomas: Llywydd Newydd i’r Gymdeithas

Yn dilyn pleidlais ymhlith y Cymrodyr, cadarnhawyd mai’r Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE yw Llywydd nesaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ar 20 Mai bydd yn olynu Syr Emyr Jones Parry, sydd wedi arwain y Gymdeithas drwy gyfnod o dwf a chyflawniad sylweddol er 2014. Daw’r Athro Thomas â chyfoeth o brofi... Read More

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang: Bangor, 13.02.20

Cynhaliwyd ein cynhadledd Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang ym Mangor ar 13 Chwefror.  Dyma’r trydydd digwyddiad yn ein cyfres Cymru a’r Byd.  Gallwch weld y digwyddiad yma: Crynodeb o'r drafodaeth: Syr Emyr Jones Parry. Crynodeb o’r drafodaeth Yr Athro Cara Aitchison: Mae ansawdd arlwy ... Read More

Syr John Cadogan

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Llywydd cyntaf y Gymdeithas, yr Athro John Cadogan, CBE DSC FRSE FRSC MAE FLSW FRS ar 9 Chwefror 2020. Read More

Yr Athro John Wyn Owen

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth yr Athro John Wyn Owen CB FRSPH FLSW, un o Gymrodyr Sefydlu Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ysgrifennwyd yr ysgrif goffa ganlynol gan Syr Emyr Jones Parry: Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn fudd cenedlaethol hanfodol. Ond i sicrhau cynaladwyedd iechyd mae angen amgylchedd... Read More

Lansiad Astudiaethau Cymreig: 29.01.20

Bydd lansio’r Rhwydwaith Astudiaethau Cymreig yng Nghaerdydd ddydd Mercher yn dangos bod modd seilio dyfodol Cymru fel cenedl sy’n edrych allan i’r byd ar gryfder yr ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig, sydd ar gynnydd. Bydd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaet... Read More

Swydd wag: Swyddog Cyfathrebu

Cyflog cychwynnol: £22,417 pro rata (gwir gyflog £13,450)21 awr yr wythnos (3 diwrnod)Swydd tymor penodol am 2 flynedd Swydd y Swyddog Cyfathrebu yw sicrhau bod y Gymdeithas yn cyrraedd ei holl gynulleidfaoedd yn effeithiol. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – cryfhau’r ffordd rydym ni’n cyfathrebu eu cyf... Read More

Adroddiad Digwyddiad ‘Curriculum for a Successful Future?’

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Curriculum for a Successful Future' ar 17 Hydref 2019 ym Prifysgol Abertawe. Cefnogir y digwyddiad gan y Gymdeithas Ddysgedig. Gallwch ddarllen mwy am yr adroddiad yma Ar gael nawr, trawsgrifiad o araith a roddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: llyw.cymru/cwricwlwm-i-dd... Read More

Sut ddylai Cymru ei chyflwyno ei hun ar lwyfan y byd?

Wrth i dîm rygbi Cymru gystadlu am le yn rownd derfynol cwpan y byd yn Yokohama - gyda chefnogwyr Japan a Chymru’n canu ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ a ‘Calon Lan’ i’w cefnogi - bydd digwyddiad ddydd Llun yn ystyried sut y dylai Cymru ei darlunio ei hun ar lwyfan y byd, a gwneud gwell defnydd o’i phŵer meddal. ... Read More