News

The latest news from the Learned Society of Wales

Yr Athro Roger Falconer yn derbyn anrhydedd peirianneg yn Tsieina

Etholwyd yr Athro Roger Falconer, Athro Emeritws Rheoli Dŵr yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Aelod Tramor o Academi Peirianneg Tsieina (CAE) yn etholiad dwyflynyddol CAE ym mis Tachwedd 2019. Etholwyd Roger i’r CAE i gydnabod ei ‘gyfraniadau nodedig i beirianneg h... Read More

Ymdrin â Covid-19: Ymchwil ac Arloesi’r DU yn ceisio syniadau

Mae Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) wedi gwahodd cynigion ar gyfer prosiectau tymor byr i ymdrin ag argyfwng Covid-19. Caiff prosiectau sy’n ymdrin ag effeithiau iechyd, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr argyfwng eu hystyried ar gyfer eu cefnogi. Ceir manylion llawn, yn cynnwys cwmpas y cynigion, ar... Read More

DIWEDDARIAD: Coronafeirws

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus i’r Gymdeithas yn y cyfnod heriol hwn. Mae holl aelodau staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru bellach yn gweithio gartref ac mae modd cysylltu â nhw ar eu cyfeiriadau ebost a’u rhifau ffôn arferol. Mae pob un o’n digwyddiadau cyhoeddus wedi’u canslo/gohirio t... Read More

WEDI’I OHIRIO: ‘Trwy Brism Iaith’

Rydym heddiw wedi cymryd y penderfyniad anodd i ohirio ein Symposiwm ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd, ‘Trwy Brism Iaith’.  Mae hyn mewn ymateb i’r feirws Covid-19.  Fe gymerom y penderfyniad gan wybod yr ymdrech a wnaeth llawer o bobl i ddod â'r digwyddiad yn fyw. Roedd y siaradwyr a gweste... Read More

Yr Athro Hywel Thomas: Llywydd Newydd i’r Gymdeithas

Yn dilyn pleidlais ymhlith y Cymrodyr, cadarnhawyd mai’r Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE yw Llywydd nesaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ar 20 Mai bydd yn olynu Syr Emyr Jones Parry, sydd wedi arwain y Gymdeithas drwy gyfnod o dwf a chyflawniad sylweddol er 2014. Daw’r Athro Thomas â chyfoeth o brofi... Read More

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang: Bangor, 13.02.20

Cynhaliwyd ein cynhadledd Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang ym Mangor ar 13 Chwefror.  Dyma’r trydydd digwyddiad yn ein cyfres Cymru a’r Byd.  Gallwch weld y digwyddiad yma: Crynodeb o'r drafodaeth: Syr Emyr Jones Parry. Crynodeb o’r drafodaeth Yr Athro Cara Aitchison: Mae ansawdd arlwy ... Read More

Syr John Cadogan

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Llywydd cyntaf y Gymdeithas, yr Athro John Cadogan, CBE DSC FRSE FRSC MAE FLSW FRS ar 9 Chwefror 2020. Read More

Yr Athro John Wyn Owen

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth yr Athro John Wyn Owen CB FRSPH FLSW, un o Gymrodyr Sefydlu Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ysgrifennwyd yr ysgrif goffa ganlynol gan Syr Emyr Jones Parry: Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn fudd cenedlaethol hanfodol. Ond i sicrhau cynaladwyedd iechyd mae angen amgylchedd... Read More

Lansiad Astudiaethau Cymreig: 29.01.20

Bydd lansio’r Rhwydwaith Astudiaethau Cymreig yng Nghaerdydd heddiw yn dangos bod modd seilio dyfodol Cymru fel cenedl sy’n edrych allan i’r byd ar gryfder yr ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig, sydd ar gynnydd. Bydd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn... Read More