Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Darlith Zienkiewicz 2022: ‘A 21st Century Energy System’

Ar ddydd Mercher 9 Tachwedd bydd Cyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz. Y siaradwr gwadd fydd yr Athro Syr Jim McDonald BSc, MSc, PhD, DSc, CEng, a fydd yn cyflwyno darlith yn dwyn y teitl ‘A Whole Systems Approach to achieve Net Zero: a 21st Century Energ... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Rhyddid, Cerddoriaeth o Gymru, Gwobrau

Fel rhan o ddathliadau Canmlwyddiant y BBC, bydd Dr.Rowan Williams yn un o nifer o feddylwyr blaenllaw sy'n traddodi darlith ar "Four Freedoms" Franklin D. Roosevelt. Bydd yn siarad ar y thema Rhyddid Addoli ar 2 Tachwedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Campws Parc Singleton. Mae tocynnau ar gael... Read More

Lansio’r Grŵp Cynghori ar gyfer Datblygu Ymchwilwyr  

Mae ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar wedi sefydlu ei hun fel rhan bwysig o amgylchedd ymchwil Cymru.  https://www.youtube.com/watch?v=KCJqvdoxWBk&t=109s Bydd ein Grŵp Cynghori newydd yn siapio cyfeiriad y Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar a'i weithgareddau. Bydd ei aelodaeth yn cynnwys pedwar aelo... Read More

Effaith Gynyddol Y Gymdeithas ar Ddiwylliant Ymchwil Cymru

Mae ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar wedi sefydlu ei hun fel rhan bwysig o amgylchedd ymchwil Cymru. Nawr, yn ei hail flwyddyn, gall y Rhwydwaith frolio sawl datblygiad newydd cyffrous, gan gynnwys gwefan bwrpasol. Mae dau fideo newydd yn dathlu llwyddiant Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar y Gymdeithas.... Read More

Addysg Ddigidol a Chynaliadwyedd yn y Byd Academaidd

Datganiad gan ALLEA mewn ymateb i alwad y Comisiwn Ewropeaidd am dystiolaeth ar addysg ddigidol a sgiliau digidol ALLEA concludes that, in order for the EU’s Digital Education Action Plan to be successful, a systemic approach is needed that addresses teaching and learning at different levels: policy, research, cu... Read More

Ydy Academïau Cenedlaethol yn Gallu Helpu i Frwydro Camwybodaeth?

Mae arbenigedd Cymrodyr y Gymdeithas yn cael ei amlygu yn ein hymateb i ymholiad Seneddol ar sut i frwydro yn erbyn lledaenu camwybodaeth.  Mae Pwyllgor Diwylliant Digidol, y Cyfryngau a Chwaraeon Tŷ'r Cyffredin yn archwilio p’un a oes gan y cyhoedd 'ddigon o fynediad at wybodaeth awdurdodol am faterion o d... Read More

Mae Angen Meddwl yn Feiddgar i Ddatblygu Arloesedd yng Nghymru

Mae'n rhaid i Gymru adrodd stori glir am arloesi yng Nghymru, meddai Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Daw'r sylwadau yn sgil ymateb y Gymdeithas i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Strategaeth Arloesi Cymru. Un o gryfderau cenhedloedd bychain yw'r gallu i randdeiliaid allweddol weithredu mewn ffordd gydlynol. Mae’n... Read More

Sut i wneud cais am ein Cynllun Grantiau ar gyfer Gweithdai Ymchwil

Rydym wedi lansio cynllun ariannu Grantiau ar gyfer Gweithdai Ymchwil eleni, sydd yn cael ei gefnogi gan CCAUC. Mae hyd at £1000 ar gael fesul prosiect. Y nod yw annog ymchwiliad cydweithredol i prosiect ymchwil yn gynnar yn ei ddatblygiad. Byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth ar 11 Hydref i unrhyw un sydd â di... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Medi 2022

Llongyfarchiadau i'r Athro Gillian Bristow a'r Athro Tom Crick MBE yn sgil cael eu henwi’n gymrodyr gan yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol. Llongyfarchiadau hefyd i’r Athro Chris Hancock a’r Athro Qiang Shen ar gael eu hethol fel Cymrodorion yr Academi Frenhinol Peiria... Read More