News

The latest news from the Learned Society of Wales

Swydd wag: Swyddog Cyfathrebu

Cyflog cychwynnol: £22,417 pro rata (gwir gyflog £13,450)21 awr yr wythnos (3 diwrnod)Swydd tymor penodol am 2 flynedd Swydd y Swyddog Cyfathrebu yw sicrhau bod y Gymdeithas yn cyrraedd ei holl gynulleidfaoedd yn effeithiol. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – cryfhau’r ffordd rydym ni’n cyfathrebu eu cyf... Read More

Adroddiad Digwyddiad ‘Curriculum for a Successful Future?’

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Curriculum for a Successful Future' ar 17 Hydref 2019 ym Prifysgol Abertawe. Cefnogir y digwyddiad gan y Gymdeithas Ddysgedig. Gallwch ddarllen mwy am yr adroddiad yma Ar gael nawr, trawsgrifiad o araith a roddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: llyw.cymru/cwricwlwm-i-dd... Read More

Sut ddylai Cymru ei chyflwyno ei hun ar lwyfan y byd?

Wrth i dîm rygbi Cymru gystadlu am le yn rownd derfynol cwpan y byd yn Yokohama - gyda chefnogwyr Japan a Chymru’n canu ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ a ‘Calon Lan’ i’w cefnogi - bydd digwyddiad ddydd Llun yn ystyried sut y dylai Cymru ei darlunio ei hun ar lwyfan y byd, a gwneud gwell defnydd o’i phŵer meddal. ... Read More

Codi proffil rhyngwladol eich Cymdeithas

Yn ddiweddar bu ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Alan Shore, yn cynrychioli’r Gymdeithas mewn cyfarfod o academïau dysgedig y byd yn Philadelphia. Ceir hanes ei daith isod. Dyfodol Academïau Dysgedig gan Alan Shore Syniad Robert Hauser, Swyddog Gweithredol Cymdeithas Athronyddol America oedd cynnull cyfarfod o... Read More

Ein hymrwymiad i ragoriaeth

Ym mis Awst, diolch i waith ein staff, derbyniom ni nod ansawdd y Fframwaith Rhagoriaeth Elusennau. Mae’r nod hwn yn dystiolaeth weladwy i gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill o’n hymrwymiad i ragoriaeth. Roedd yr asesiad ar gyfer y marc yn cynnwys pob maes gweithgaredd o hyrwyddo llywodraethu da i gynyddu ein heff... Read More

Lowri Cunnington Wynn yn ennill Gwobr Gwerddon

Dr Lowri Cunnington Wynn o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Cyflwynir y wobr i Lowri yn ystod derbyniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol am 4 o’r gloch dydd Mercher 7 Awst. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl o... Read More

Enillydd gwobr poster WISERD

Dan nawdd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, mae Cystadleuaeth Poster Myfyrwyr WISERD yn gofyn i fyfyrwyr PhD greu poster addysgiadol yn esbonio eu hymchwil. Yna caiff y posteri eu harddangos yng nghynhadledd flynyddol WISERD. Dyfarnwyd y wobr yng Nghynhadledd WISERD 2019 a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf... Read More

Enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a'r holl ddogfennau ategol yw 31 Hydref 2019. Gwelir yma am fwy o wybodaeth Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cylch etholiad, cysylltwch â Fiona Gaskell  Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn yr Eisteddfod

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni rhwng 3 a 10 Awst, gyda’r Maes yn Llanrwst yn Sir Conwy. Mae’r Gymdeithas yn cynnal ac yn cefnogi digwyddiadau drwy gydol yr Eisteddfod, a gallwch ddarllen amdanynt isod. Mae nifer o’n Cymrodyr hefyd yn brysur gyda’r Eisteddfod mewn amrywiol ffyrdd, ac mae’r rhain ... Read More