News

The latest news from the Learned Society of Wales

Y Gymdeithas Ddysgedig yn croesawu 45 Cymrawd Newydd

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru groesawu 45 o academyddion, ymchwilwyr a phobl broffesiynol i’w Chymrodoriaeth. Ymhlith y Cymrodyr newydd mae academyddion o nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru a’r DU, yn ogystal ag unigolion sy’n chwarae rhan bwysig ym mywyd cyhoeddus Cymru. Gellir lawrlwyt... Read More

Er Cof am Syr John Houghton FLSW

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Syr John Houghton, un o Gymrodyr cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Brodor o Ddyserth oedd Syr John, a chwaraeodd ran flaenllaw yng ngweithgor asesu gwyddonol y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd, Canolfan Hadley ar gyfer Rhagweld ac Ymchwil i’r Hinsawdd ... Read More

Dyfarnu Gwobr i’r Athro Robin Stowell FLSW am Wyddoniadur Cerddoriaeth

Mae Robin Stowell FLSW sy’n Athro Emeritws yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd ac yn un o Gymrodyr y Gymdeithas, ynghyd â’i gyd-olygydd Colin Lawson, wedi ennill gwobr C.B. Oldman, 2019, am The Cambridge Encyclopedia of Historical Performance in Music (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2018). Dyfernir y wobr i ... Read More

Yr Athro Roger Falconer yn derbyn anrhydedd peirianneg yn Tsieina

Etholwyd yr Athro Roger Falconer, Athro Emeritws Rheoli Dŵr yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Aelod Tramor o Academi Peirianneg Tsieina (CAE) yn etholiad dwyflynyddol CAE ym mis Tachwedd 2019. Etholwyd Roger i’r CAE i gydnabod ei ‘gyfraniadau nodedig i beirianneg h... Read More

Ymdrin â Covid-19: Ymchwil ac Arloesi’r DU yn ceisio syniadau

Mae Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) wedi gwahodd cynigion ar gyfer prosiectau tymor byr i ymdrin ag argyfwng Covid-19. Caiff prosiectau sy’n ymdrin ag effeithiau iechyd, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr argyfwng eu hystyried ar gyfer eu cefnogi. Ceir manylion llawn, yn cynnwys cwmpas y cynigion, ar wef... Read More

DIWEDDARIAD: Coronafeirws

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus i’r Gymdeithas yn y cyfnod heriol hwn. Mae holl aelodau staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru bellach yn gweithio gartref ac mae modd cysylltu â nhw ar eu cyfeiriadau ebost a’u rhifau ffôn arferol. Mae pob un o’n digwyddiadau cyhoeddus wedi’u canslo/gohirio t... Read More

WEDI’I OHIRIO: ‘Trwy Brism Iaith’

Rydym heddiw wedi cymryd y penderfyniad anodd i ohirio ein Symposiwm ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd, ‘Trwy Brism Iaith’.  Mae hyn mewn ymateb i’r feirws Covid-19.  Fe gymerom y penderfyniad gan wybod yr ymdrech a wnaeth llawer o bobl i ddod â'r digwyddiad yn fyw. Roedd y siaradwyr a gweste... Read More

Yr Athro Hywel Thomas: Llywydd Newydd i’r Gymdeithas

Yn dilyn pleidlais ymhlith y Cymrodyr, cadarnhawyd mai’r Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE yw Llywydd nesaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ar 20 Mai bydd yn olynu Syr Emyr Jones Parry, sydd wedi arwain y Gymdeithas drwy gyfnod o dwf a chyflawniad sylweddol er 2014. Daw’r Athro Thomas â chyfoeth o brofi... Read More

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang: Bangor, 13.02.20

Cynhaliwyd ein cynhadledd Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang ym Mangor ar 13 Chwefror.  Dyma’r trydydd digwyddiad yn ein cyfres Cymru a’r Byd.  Gallwch weld y digwyddiad yma: Crynodeb o'r drafodaeth: Syr Emyr Jones Parry. Crynodeb o’r drafodaeth Yr Athro Cara Aitchison: Mae ansawdd arlwy ... Read More