Joe Boyle

Joe sy'n gyfrifol am ohebiaethgewnol ac allanol y Gymdeithas. Mae hyn yn golygu cynhyrchu bwletin y Cymrodyr a'n cylchlythyr misol. Mae Joe yn rheoli ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae'n cefnogi gweddill y tîm drwy hyrwyddo'r gwaith ymchwil a pholisi rydyn ni'n ei wneud... Read More

Fiona Gaskell

Ymunodd Fiona â ni ym mis Mawrth 2019. Mae Fiona’n cynorthwyo prosesau etholiad y Gymdeithas ac yn cynnal cofnodion y Gymrodoriaeth. Nodwch mai diwrnodau gwaith arferol Fiona yw dydd Llun–dydd Iau. Read More

Olivia Harrison

Olivia yw Prif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am redeg y Gymdeithas, rheoli tîm staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac am sicrhau bod y gymdeithas yn cyflawni cynllun strategol y gymdeithas drwy gydlynu gyda'r Cyngor ac adrodd i'r Cyngor.  Read More

Barbara Ibinarriaga Soltero

Mae Barbara'n gofalu am Rwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar y Gymdeithas. Ar wahân i fod yn brif bwynt cyswllt i aelodau'r Rhwydwaith, mae Barbara'n cynhyrchu'r Bwletin Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar misol, ac yn arwain y gwaith o drefnu seminarau, gweithdai a gweithgareddau eraill. Mae Barbara'n gwe... Read More

Amanda Kirk

Dechreuais weithio i Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel Clerc ym mis Mehefin 2017 ac yr wyf yn gyfrifol am lywodraethiant y Gymdeithas ac yn arbennig cynnal, ac, yn ôl yr angen, diweddaru offerynnau llywodraethol y Gymdeithas a chydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Ym mis Medi 2018,... Read More

Sarah Morse

Mae Sarah’n gofalu am weithgareddau'r Gymdeithas ym maes polisi a materion cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys monitro'r arena bolisi, gweithio gyda Chymrodyr i ddatblygu swyddi polisi a churadu rhaglen ddigwyddiadau'r Gymdeithas. Mae hi hefyd yn arwain gwaith y Gymdeithas mewn Astudiaethau yng N... Read More

Cathy Stroemer

Ymunodd Cathy â'r gymdeithas ym mis Ebrill 2022, i arwain ar y rhaglen Datblygu Ymchwilwyr sydd yn cael ei chyllido gan CCAUC.  Dros y blynyddoedd nesaf, bydd yn datblygu cyfres o ddigwyddiadau i dargedu ymchwilwyr newydd y... Read More

Aisha Ummer

Mae Aisha yn goruchwylio gwaith gweinyddol ariannol y Gymdeithas; mae hi ynghlwm â pharatoi adroddiadau ariannol ac yn rheoli trafodiadau o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’i thasgau allweddol, hi yw prif unigolyn cyswllt ein darparwr cyflogres allanol ar bob agwedd ar daliadau staff. Cyn ymuno â Chymdeithas Ddysged... Read More