Joe Boyle

Joe sy'n gyfrifol am ohebiaethgewnol ac allanol y Gymdeithas. Mae hyn yn golygu cynhyrchu bwletin y Cymrodyr a'n cylchlythyr misol. Mae Joe yn rheoli ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae'n cefnogi gweddill y tîm drwy hyrwyddo'r gwaith ymchwil a pholisi rydyn ni'n ei wneud... Read More

Fiona Dakin

Fiona yw'r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae hi'n gyfrifol am arwain ein gwaith ar ddarparu cyngor ar bolisïau a materion cyhoeddus, a thrwy hynny, cyflawni un o'n pedair blaenoriaeth strategol allweddol: 'Cyfrannu at atebion polisi mawr drwy ddarparu cyngor annibynnol a hwyluso... Read More

Fiona Gaskell

Fiona yw Swyddog Cymrodoriaeth y Gymdeithas, ac mae hi’n rhedeg Cylch Etholiad Cymrodoriaeth y Gymdeithas. Mae hyn yn delio â'r broses etholiadol (cynhyrchu pecynnau enwebu; dyrchafiad i enwebeion posibl; cael geirdaon; craffu gan y Cymrodyr presennol; pleidlais y Cymrodyr) a chynefino Cymrodyr newydd. Mae hi’n go... Read More

Olivia Harrison

Olivia yw Prif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am redeg y Gymdeithas, rheoli tîm staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac am sicrhau bod y gymdeithas yn cyflawni cynllun strategol y gymdeithas drwy gydlynu gyda'r Cyngor ac adrodd i'r Cyngor.  Read More

Barbara Ibinarriaga Soltero

Mae Barbara yn arwain ein Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr, menter a ariennir gan CCAUC sy'n ceisio cyflawni un o Flaenoriaethau Strategol y Gymdeithas - i greu amgylchedd sy'n cefnogi arbenigwyr presennol a dyfodol Cymru. Mae Barbara hefyd yn rhedeg ein Cynllun Grant Gweithdy Ymchwil. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ... Read More

Dr Haydeé Martínez-Zavala

Haydee yw Clerc y Cyngor, ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyngor ar lywodraethu, materion cyfansoddiadol a gweithdrefnol, ac am sicrhau bod y corff llywodraethu yn gweithredu'n effeithiol ac yn gallu cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol. Ymunodd Haydeé â'r Gymdeithas ar ôl cwbl... Read More

Dr Rhian Powell

Dr Rhian Powell yw ein Swyddog Rhaglenni newydd ar gyfer Datblygu Ymchwilwyr. Mae gan Rhian, a ymunodd â ni o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd, Ddoethuriaeth mewn ymchwil gymdeithasol, a phrofiad o weithio fel ymchwilydd gyrfa gynnar (ECR). Mae ganddi brofiad hefyd o w... Read More

Lisa Stillman

Lisa yw ein Swyddog Cyllid, ac ymunodd ym mis Tachwedd 2023. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn swyddi cyllid i gwmnïau llwyddiannus mawr, ac mae ganddi wybodaeth sylweddol am systemau a phrosesau a fydd yn helpu'r Gymdeithas. Symudodd Lisa i Gymru yn 2021. Mae hi'n angerddol am iechyd, ffitrwydd a... Read More

Helen Willson

Helen yw ein Rheolwr Ymgysylltu Strategol. Mae hi’n gyfrifol am ehangu cysylltiadau'r Gymdeithas â Chymrodorion ar draws Cymru a'r byd, a hefyd, am ddatblygu a hyrwyddo’r manteision o gael Cymrodyr i gyfrannu at y Gymdeithas ac i weithio gyda’r Gymdeithas. Mae hi'n angerddol am gefnogi a chysylltu pobl, ac mae h... Read More