Joe Boyle

Joe sy'n gyfrifol am ohebiaethgewnol ac allanol y Gymdeithas. Mae hyn yn golygu cynhyrchu bwletin y Cymrodyr a'n cylchlythyr misol. Mae Joe yn rheoli ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae'n cefnogi gweddill y tîm drwy hyrwyddo'r gwaith ymchwil a pholisi rydyn ni'n ei wneud... Read More

Fiona Dakin

Fiona yw'r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae hi'n gyfrifol am arwain ein gwaith ar ddarparu cyngor ar bolisïau a materion cyhoeddus, a thrwy hynny, cyflawni un o'n pedair blaenoriaeth strategol allweddol: 'Cyfrannu at atebion polisi mawr drwy ddarparu cyngor annibynnol a hwyluso... Read More

Fiona Gaskell

Fiona yw Swyddog Cymrodoriaeth y Gymdeithas, ac mae hi’n rhedeg Cylch Etholiad Cymrodoriaeth y Gymdeithas. Mae hyn yn delio â'r broses etholiadol (cynhyrchu pecynnau enwebu; dyrchafiad i enwebeion posibl; cael geirdaon; craffu gan y Cymrodyr presennol; pleidlais y Cymrodyr) a chynefino Cymrodyr newydd. Mae hi’n go... Read More

Olivia Harrison

Olivia yw Prif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am redeg y Gymdeithas, rheoli tîm staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac am sicrhau bod y gymdeithas yn cyflawni cynllun strategol y gymdeithas drwy gydlynu gyda'r Cyngor ac adrodd i'r Cyngor.  Read More

Barbara Ibinarriaga Soltero

Mae Barbara yn arwain ein Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr, menter a ariennir gan CCAUC sy'n ceisio cyflawni un o Flaenoriaethau Strategol y Gymdeithas - i greu amgylchedd sy'n cefnogi arbenigwyr presennol a dyfodol Cymru. Mae Barbara hefyd yn rhedeg ein Cynllun Grant Gweithdy Ymchwil. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ... Read More

Faye Lloyd

Faye yw Clerc y Cyngor, ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyngor proffesiynol ar lywodraethu, materion cyfansoddiadol a gweithdrefnol, ac am sicrhau bod y corff llywodraethu yn gweithredu'n effeithiol ac yn gallu cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol. Mae’r Clerc yn gweithio'n agos iawn gyda'... Read More

Dr Haydeé Martínez-Zavala

Mae Haydeé yn cefnogi tîm Cymdeithas Ddysgedig Cymru, y Prif Swyddog Gweithredol a bwrdd yr Ymddiriedolwyr. O gyllid i ddigwyddiadau, mae hi’n helpu i gyflawni strategaeth y Gymdeithas sy'n cynnwys y Gymrodoriaeth, y rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar, a rhanddeiliaid. Mae hi hefyd yn gyfrifol am reoli gwobrau meda... Read More

Lisa Stillman

Lisa yw ein Swyddog Cyllid, ac ymunodd ym mis Tachwedd 2023. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn swyddi cyllid i gwmnïau llwyddiannus mawr, ac mae ganddi wybodaeth sylweddol am systemau a phrosesau a fydd yn helpu'r Gymdeithas. Symudodd Lisa i Gymru yn 2021. Mae hi'n angerddol am iechyd, ffitrwydd a... Read More

Helen Willson

Helen yw ein Rheolwr Ymgysylltu Strategol. Mae hi’n gyfrifol am ehangu cysylltiadau'r Gymdeithas â Chymrodorion ar draws Cymru a'r byd, a hefyd, am ddatblygu a hyrwyddo’r manteision o gael Cymrodyr i gyfrannu at y Gymdeithas ac i weithio gyda’r Gymdeithas. Mae hi'n angerddol am gefnogi a chysylltu pobl, ac mae h... Read More