Rattan Yadav

Athro Geneteg Planhigion, Prifysgol Aberystwyth Yn ei waith ymchwil dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae'r Athro Yadav wedi canolbwyntio ar gipio a throsi amrywiadau genetig sy'n digwydd yn naturiol ym mhlasm cenhedlu cnydau er mwyn sicrhau canlyniadau er lles y cyhoedd. Mewn partneriaeth ag ymchwilwyr yn ne ... Read More

Llŷr Williams

Pianydd cyngerdd â repertoire helaeth yw Llŷr Williams. Mae’n perfformio’n rheolaidd mewn neuaddau cyngerdd mawr yn rhyngwladol ac o fewn y DU, ac mae ganddo gysylltiadau hir â bron pob un o’r sefydliadau a'r gwyliau cerddorol yng Nghymru. Yn gyn Artist Cenhedlaeth Newydd y BBC, mae wedi perfformio â holl bri... Read More

John G Williams

Athro Emeritws, Prifysgol Abertawe Gastroenterolegydd academaidd yw'r Athro Williams, a chanddo ddiddordebau ymchwil ym maes canlyniadau cleifion, darparu gwasanaeth a chofnodion meddygol. Fe'i ganed yn Abertawe, a dychwelodd ym 1988 i sefydlu Ysgol Feddygol Ôl-radd, a osododd y sylfeini ar gyfer yr Ysgol Feddygol ... Read More

Chris Pearce

Dirprwy Bennaeth (Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth), Prifysgol Glasgow Mae'r Athro Pearce wedi gwneud ymchwil ym maes peirianneg gyfrifiannol. Mae'n canolbwyntio ar fodelu ymddygiad deunyddiau cymhleth a phroblemau aml-ffiseg. Mae wedi cymhwyso'r technegau hyn i feysydd amrywiol, gan gynnwys peirianneg sifil, niwclear... Read More

Wendy Larner

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Wendy Larner yn ddaearyddwr dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei hymchwil i globaleiddio, llywodraethu a rhywedd. Mae hi wedi dal swyddi academaidd yn Seland Newydd a’r Deyrnas Unedig, ac wedi ymweld â Chanada, yr Unol Daleithiau a’r Almaen fel cymraw... Read More

Savyasaachi Jain

Darllenydd, Newyddiaduraeth a Dogfen, Prifysgol Caerdydd Mae Dr Jain yn dysgu newyddiadurwyr y dyfodol i chwarae rhan ystyrlon yn eu cymdeithas. Y mae hefyd yn arwain prosiect rhyngddisgyblaethol i ddatblygu'r offeryn Realiti Rhithwir cyntaf yn y ddisgyblaeth sy'n addysgu sut i wneud penderfyniadau creadigol. Mae we... Read More

Michael Hughes

Athro Peirianneg Biofeddygol, Prifysgol Khalifa Mae ymchwil yr Athro Michael Hughes mewn peirianneg biofeddygol yn archwilio'r rhyngweithio rhwng celloedd a meysydd trydan; mae'n defnyddio hwn i astudio sut mae celloedd yn rhyngweithio â'u hamgylchedd, i wneud diagnosis o glefydau fel canser, ac i archwilio sut y m... Read More

William Housley

Cadeirydd mewn Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd Cadarnhawyd ei gyfraniad i Gymdeithaseg trwy ddyfarnu Econ DSc gan Brifysgol Caerdydd iddo yn 2013 am ei waith a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes dulliau ymchwil ansoddol a chymdeithasol, theori cymdeithasegol, astudio rheswm ymarferol, ethnomethodoleg, dadansoddi ca... Read More

Yueng-Djern Lenn

Athro Eigioneg Ffisegol, Prifysgol Bangor Mae ymchwil yr Athro Lenn yn canolbwyntio ar effaith gwres a gludir gan y cefnforoedd pegynol ar iâ'r môr a'r hinsawdd. Datgelodd fanylion newydd ynghylch sut mae trolifau Cefnfor y De yn rhan allweddol o gydbwysedd ynni Cerrynt Ambegynol yr Antarctig mawr; mae'r trolifau ... Read More

Andrew Lewis

Athro Cyfansoddi, Prifysgol Bangor Mae Andrew Lewis yn gyfansoddwr ac yn Athro Cyfansoddi. Mae a wnelo ei gerddoriaeth â materoldeb sain, ac yn aml bydd yn defnyddio technoleg i'w gwireddu a'i pherfformio. Mae ei gynnyrch yn amrywio rhwng cerddoriaeth 'acwsmatig' (a glywir ar amryw o seinyddion yn unig) a gweithiau... Read More